پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

اخبار : دکتر امیری در گفتگو با «روابط عمومی»دانشگاه؛

محتوای سایت
BannersBanners
Customized ReportsCustomized Reports
FileFile
main linkmain link
گشودن News PhotoNews PhotoNews Photo
News4News4
Parnian-EIL-SliderParnian-EIL-Slider
Parnian-Home-AnnouncementsParnian-Home-Announcements
Parnian-Home-ElanatParnian-Home-Elanat
Parnian-Home-EventsParnian-Home-Events
Parnian-Home-Hamayesh-BarnameParnian-Home-Hamayesh-Barname
Parnian-Home-Media-ReportParnian-Home-Media-Report
Parnian-Home-VitrinParnian-Home-Vitrin
گشودن ParnianLibraryParnianLibraryParnianLibrary
ParnianPageViewCountParnianPageViewCount
Poll_ResultsPoll_Results
SeparationSeparation
گشودن ShahedMediaNewsShahedMediaNewsShahedMediaNews
StateState
TotalTotal
University LikeUniversity Like
vitrinlistvitrinlist
آموزش مجازیآموزش مجازی
اخباراخبار
اخبار داخلی دانشگاهاخبار داخلی دانشگاه
اخبار فناوری اطلاعاتاخبار فناوری اطلاعات
اسناداسناد
گشودن اسناد مجموعه سایت هااسناد مجموعه سایت هااسناد مجموعه سایت ها
الگوی های فرم هاالگوی های فرم ها
انتصاباتانتصابات
پیوندهاپیوندها
تصاویرتصاویر
تقویم دانشگاهتقویم دانشگاه
دانشکده هادانشکده ها
راهنمای تلفن دانشگاهراهنمای تلفن دانشگاه
رویدادهای پژوهشیرویدادهای پژوهشی
شرایطشرایط
صفحاتصفحات
گشودن صفحات سایتصفحات سایتصفحات سایت
کارهای گردش کارکارهای گردش کار
گشودن کتابخانه ی اسناد پرنیانکتابخانه ی اسناد پرنیانکتابخانه ی اسناد پرنیان
گزارش ها درباره محتوا و ساختارگزارش ها درباره محتوا و ساختار
لیست اساتیدلیست اساتید
محتوا جهت استفاده مجددمحتوا جهت استفاده مجدد
محلمحل
مراکزمراکز
معاونت فرهنگیمعاونت فرهنگی
منابعمنابع
نظرسنجینظرسنجی
واحدهای سازمانیواحدهای سازمانی
گشودن
گشودن Shahed UniversityShahed UniversityShahed University
گشودن اداره انتشاراتاداره انتشاراتاداره انتشارات
گشودن اداره رفاه و امور اجتماعیاداره رفاه و امور اجتماعیاداره رفاه و امور اجتماعی
گشودن اداره کل امور اداریاداره کل امور اداریاداره کل امور اداری
گشودن اداره کل امور مالیاداره کل امور مالیاداره کل امور مالی
گشودن اداره کل بهداشت، درماناداره کل بهداشت، درماناداره کل بهداشت، درمان
گشودن اداره کل تدارکاتاداره کل تدارکاتاداره کل تدارکات
گشودن اداره کل حراستاداره کل حراستاداره کل حراست
گشودن اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
گشودن اداره کل نظارت بر اجراي طرحهاو تعمیرات اساسی و دفتر مهندسياداره کل نظارت بر اجراي طرحهاو تعمیرات اساسی و دفتر مهندسياداره کل نظارت بر اجراي طرحهاو تعمیرات اساسی و دفتر مهندسي
گشودن اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
گشودن امور آموزشیامور آموزشیامور آموزشی
گشودن پرتال دانشکده پرستاری و مامائیپرتال دانشکده پرستاری و مامائیپرتال دانشکده پرستاری و مامائی
گشودن پرتال دانشکده پزشکیپرتال دانشکده پزشکیپرتال دانشکده پزشکی
گشودن پرتال دانشکده دندانپزشکیپرتال دانشکده دندانپزشکیپرتال دانشکده دندانپزشکی
گشودن پرتال دانشکده علوم انسانیپرتال دانشکده علوم انسانیپرتال دانشکده علوم انسانی
گشودن پرتال دانشکده علوم پایهپرتال دانشکده علوم پایهپرتال دانشکده علوم پایه
گشودن پرتال دانشکده کشاورزیپرتال دانشکده کشاورزیپرتال دانشکده کشاورزی
گشودن پرتال دانشکده هنرپرتال دانشکده هنرپرتال دانشکده هنر
گشودن پرتال کلینیک تخصصی شهید منتظریپرتال کلینیک تخصصی شهید منتظریپرتال کلینیک تخصصی شهید منتظری
گشودن پرتال معاونت دانشجوییپرتال معاونت دانشجوییپرتال معاونت دانشجویی
گشودن پردیس خودگردانپردیس خودگردانپردیس خودگردان
گشودن پژوهشکده علوم و فناوری های نوینپژوهشکده علوم و فناوری های نوینپژوهشکده علوم و فناوری های نوین
گشودن پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعیپژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعیپژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
گشودن تربیت بدنیتربیت بدنیتربیت بدنی
گشودن تست اخبارتست اخبارتست اخبار
گشودن جستجوجستجوجستجو
گشودن حمیدرضا پاکپور حاجی هاحمیدرضا پاکپور حاجی هاحمیدرضا پاکپور حاجی ها
گشودن خبرخبرخبر
گشودن خدمات دانشجوییخدمات دانشجوییخدمات دانشجویی
گشودن دانشجویان شاهد و ایثارگردانشجویان شاهد و ایثارگردانشجویان شاهد و ایثارگر
گشودن دانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسی
گشودن دفتر امور مراکز تحقیقاتیدفتر امور مراکز تحقیقاتیدفتر امور مراکز تحقیقاتی
گشودن دفتر برنامه ریزی آموزشیدفتر برنامه ریزی آموزشیدفتر برنامه ریزی آموزشی
گشودن دفتر بودجه تشکیلاتدفتر بودجه تشکیلاتدفتر بودجه تشکیلات
گشودن دفتر پژوهشهای کاربردیدفتر پژوهشهای کاربردیدفتر پژوهشهای کاربردی
گشودن دفتر تجهیزاتدفتر تجهیزاتدفتر تجهیزات
گشودن دفتر تحصیلات تکمیلیدفتر تحصیلات تکمیلیدفتر تحصیلات تکمیلی
گشودن دفتر مطالعات و توسعه آموزشدفتر مطالعات و توسعه آموزشدفتر مطالعات و توسعه آموزش
گشودن دفتر نهاد نماینده مقام معظم رهبریدفتر نهاد نماینده مقام معظم رهبریدفتر نهاد نماینده مقام معظم رهبری
گشودن دکتر حشمت امیدیدکتر حشمت امیدیدکتر حشمت امیدی
گشودن دکتر محمدحسن جوادزادهدکتر محمدحسن جوادزادهدکتر محمدحسن جوادزاده
گشودن راهبری وبراهبری وبراهبری وب
گشودن روابط عمومیروابط عمومیروابط عمومی
گشودن سامانه آموزشسامانه آموزشسامانه آموزش
گشودن سامانه نشریاتسامانه نشریاتسامانه نشریات
گشودن سعیده رهبرپورسعیده رهبرپورسعیده رهبرپور
گشودن سید احمد حسینیسید احمد حسینیسید احمد حسینی
گشودن صفحه شخصی آزیتا کیانی آسیابرصفحه شخصی آزیتا کیانی آسیابرصفحه شخصی آزیتا کیانی آسیابر
گشودن صفحه شخصی آیت ا... رضاییصفحه شخصی آیت ا... رضاییصفحه شخصی آیت ا... رضایی
گشودن صفحه شخصی ابوالفضل تاری مرزآبادیصفحه شخصی ابوالفضل تاری مرزآبادیصفحه شخصی ابوالفضل تاری مرزآبادی
گشودن صفحه شخصی احمد نادعلیانصفحه شخصی احمد نادعلیانصفحه شخصی احمد نادعلیان
گشودن صفحه شخصی احیاء گرشاسبیصفحه شخصی احیاء گرشاسبیصفحه شخصی احیاء گرشاسبی
گشودن صفحه شخصی اردشیر دولتی ملک آبادیصفحه شخصی اردشیر دولتی ملک آبادیصفحه شخصی اردشیر دولتی ملک آبادی
گشودن صفحه شخصی اشرف پیراستهصفحه شخصی اشرف پیراستهصفحه شخصی اشرف پیراسته
گشودن صفحه شخصی اصغر فرشادصفحه شخصی اصغر فرشادصفحه شخصی اصغر فرشاد
گشودن صفحه شخصی اصغر کامرانیصفحه شخصی اصغر کامرانیصفحه شخصی اصغر کامرانی
گشودن صفحه شخصی اطهر معینصفحه شخصی اطهر معینصفحه شخصی اطهر معین
گشودن صفحه شخصی اکبر رنجبرصفحه شخصی اکبر رنجبرصفحه شخصی اکبر رنجبر
گشودن صفحه شخصی اميرحسين اميريصفحه شخصی اميرحسين اميريصفحه شخصی اميرحسين اميري
گشودن صفحه شخصی امیرحسین فروزانصفحه شخصی امیرحسین فروزانصفحه شخصی امیرحسین فروزان
گشودن صفحه شخصی ایرج رسولیصفحه شخصی ایرج رسولیصفحه شخصی ایرج رسولی
گشودن صفحه شخصی بابک سیفصفحه شخصی بابک سیفصفحه شخصی بابک سیف
گشودن صفحه شخصی بتول رحمتیصفحه شخصی بتول رحمتیصفحه شخصی بتول رحمتی
گشودن صفحه شخصی بهروز رئيسيصفحه شخصی بهروز رئيسيصفحه شخصی بهروز رئيسي
گشودن صفحه شخصی بهزاد جدیریصفحه شخصی بهزاد جدیریصفحه شخصی بهزاد جدیری
گشودن صفحه شخصی بهزاد نجفيصفحه شخصی بهزاد نجفيصفحه شخصی بهزاد نجفي
گشودن صفحه شخصی بهنام زرپاکصفحه شخصی بهنام زرپاکصفحه شخصی بهنام زرپاک
گشودن صفحه شخصی پرویز اقبالیصفحه شخصی پرویز اقبالیصفحه شخصی پرویز اقبالی
گشودن صفحه شخصی پرویز اولیاءصفحه شخصی پرویز اولیاءصفحه شخصی پرویز اولیاء
گشودن صفحه شخصی پرویز حاصلیصفحه شخصی پرویز حاصلیصفحه شخصی پرویز حاصلی
گشودن صفحه شخصی پروین رهنماصفحه شخصی پروین رهنماصفحه شخصی پروین رهنما
گشودن صفحه شخصی پوپک ایزدیصفحه شخصی پوپک ایزدیصفحه شخصی پوپک ایزدی
گشودن صفحه شخصی تاجماه ممبینیصفحه شخصی تاجماه ممبینیصفحه شخصی تاجماه ممبینی
گشودن صفحه شخصی جلاالدین شمسصفحه شخصی جلاالدین شمسصفحه شخصی جلاالدین شمس
گشودن صفحه شخصی جلال نظرزادهصفحه شخصی جلال نظرزادهصفحه شخصی جلال نظرزاده
گشودن صفحه شخصی جهانگیر پیام آراصفحه شخصی جهانگیر پیام آراصفحه شخصی جهانگیر پیام آرا
گشودن صفحه شخصی حاجیه برناصفحه شخصی حاجیه برناصفحه شخصی حاجیه برنا
گشودن صفحه شخصی حامد ساجدیصفحه شخصی حامد ساجدیصفحه شخصی حامد ساجدی
گشودن صفحه شخصی حبیب ا... آیت اللهیصفحه شخصی حبیب ا... آیت اللهیصفحه شخصی حبیب ا... آیت اللهی
گشودن صفحه شخصی حبیب ا... صادقیصفحه شخصی حبیب ا... صادقیصفحه شخصی حبیب ا... صادقی
گشودن صفحه شخصی حبیب عباسی پورصفحه شخصی حبیب عباسی پورصفحه شخصی حبیب عباسی پور
گشودن صفحه شخصی حسام الدين شريفيصفحه شخصی حسام الدين شريفيصفحه شخصی حسام الدين شريفي
گشودن صفحه شخصی حسن حبیبیصفحه شخصی حسن حبیبیصفحه شخصی حسن حبیبی
گشودن صفحه شخصی حسن قاسمی خوری نیاصفحه شخصی حسن قاسمی خوری نیاصفحه شخصی حسن قاسمی خوری نیا
گشودن صفحه شخصی حسین امیرشکاریصفحه شخصی حسین امیرشکاریصفحه شخصی حسین امیرشکاری
گشودن صفحه شخصی حسین ترابیصفحه شخصی حسین ترابیصفحه شخصی حسین ترابی
گشودن صفحه شخصی حمزه علی نورمحمدیصفحه شخصی حمزه علی نورمحمدیصفحه شخصی حمزه علی نورمحمدی
گشودن صفحه شخصی حمید مسلمیصفحه شخصی حمید مسلمیصفحه شخصی حمید مسلمی
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا انعامیصفحه شخصی حمیدرضا انعامیصفحه شخصی حمیدرضا انعامی
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا بخشیصفحه شخصی حمیدرضا بخشیصفحه شخصی حمیدرضا بخشی
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا حسنیصفحه شخصی حمیدرضا حسنیصفحه شخصی حمیدرضا حسنی
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا طاهریصفحه شخصی حمیدرضا طاهریصفحه شخصی حمیدرضا طاهری
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا نویدی قاضیانیصفحه شخصی حمیدرضا نویدی قاضیانیصفحه شخصی حمیدرضا نویدی قاضیانی
گشودن صفحه شخصی حوریه صادریصفحه شخصی حوریه صادریصفحه شخصی حوریه صادری
گشودن صفحه شخصی خدیجه محمدی میقانکیصفحه شخصی خدیجه محمدی میقانکیصفحه شخصی خدیجه محمدی میقانکی
گشودن صفحه شخصی خشایار قاضی زادهصفحه شخصی خشایار قاضی زادهصفحه شخصی خشایار قاضی زاده
گشودن صفحه شخصی داریوش مهدی برزیصفحه شخصی داریوش مهدی برزیصفحه شخصی داریوش مهدی برزی
گشودن صفحه شخصی دکتر زهرا کیاسالاریصفحه شخصی دکتر زهرا کیاسالاریصفحه شخصی دکتر زهرا کیاسالاری
گشودن صفحه شخصی راشد صحرائیانصفحه شخصی راشد صحرائیانصفحه شخصی راشد صحرائیان
گشودن صفحه شخصی رحیم علیزادهصفحه شخصی رحیم علیزادهصفحه شخصی رحیم علیزاده
گشودن صفحه شخصی رسول مهدوی فرصفحه شخصی رسول مهدوی فرصفحه شخصی رسول مهدوی فر
گشودن صفحه شخصی رضا افشارصفحه شخصی رضا افشارصفحه شخصی رضا افشار
گشودن صفحه شخصی رضا پورصالحیصفحه شخصی رضا پورصالحیصفحه شخصی رضا پورصالحی
گشودن صفحه شخصی رضا صداقتصفحه شخصی رضا صداقتصفحه شخصی رضا صداقت
گشودن صفحه شخصی رضا نوروززادهصفحه شخصی رضا نوروززادهصفحه شخصی رضا نوروززاده
گشودن صفحه شخصی رویا یاراییصفحه شخصی رویا یاراییصفحه شخصی رویا یارایی
گشودن صفحه شخصی زری ثابتصفحه شخصی زری ثابتصفحه شخصی زری ثابت
گشودن صفحه شخصی زهرا پیشنمازیصفحه شخصی زهرا پیشنمازیصفحه شخصی زهرا پیشنمازی
گشودن صفحه شخصی زهرا جوهریصفحه شخصی زهرا جوهریصفحه شخصی زهرا جوهری
گشودن صفحه شخصی سروش اخلاقیصفحه شخصی سروش اخلاقیصفحه شخصی سروش اخلاقی
گشودن صفحه شخصی سعید سیدطباییصفحه شخصی سعید سیدطباییصفحه شخصی سعید سیدطبایی
گشودن صفحه شخصی سکینه مویدمحسنیصفحه شخصی سکینه مویدمحسنیصفحه شخصی سکینه مویدمحسنی
گشودن صفحه شخصی سیامک افشین مجدصفحه شخصی سیامک افشین مجدصفحه شخصی سیامک افشین مجد
گشودن صفحه شخصی سيد حجت اله مومني ماسولهصفحه شخصی سيد حجت اله مومني ماسولهصفحه شخصی سيد حجت اله مومني ماسوله
گشودن صفحه شخصی سید حمید حاج سيد جواديصفحه شخصی سید حمید حاج سيد جواديصفحه شخصی سید حمید حاج سيد جوادي
گشودن صفحه شخصی سید محمد باقر اخوی رادصفحه شخصی سید محمد باقر اخوی رادصفحه شخصی سید محمد باقر اخوی راد
گشودن صفحه شخصی سیدسعید سید مرتاضصفحه شخصی سیدسعید سید مرتاضصفحه شخصی سیدسعید سید مرتاض
گشودن صفحه شخصی سیدعلی گلستانهاصفحه شخصی سیدعلی گلستانهاصفحه شخصی سیدعلی گلستانها
گشودن صفحه شخصی سیدکاظم فروتنصفحه شخصی سیدکاظم فروتنصفحه شخصی سیدکاظم فروتن
گشودن صفحه شخصی سیدمحمد صادق زادهصفحه شخصی سیدمحمد صادق زادهصفحه شخصی سیدمحمد صادق زاده
گشودن صفحه شخصی سیدمسعود نبویصفحه شخصی سیدمسعود نبویصفحه شخصی سیدمسعود نبوی
گشودن صفحه شخصی سیدنظام الدین امامی فرصفحه شخصی سیدنظام الدین امامی فرصفحه شخصی سیدنظام الدین امامی فر
گشودن صفحه شخصی سیده نوابه حسینخانیصفحه شخصی سیده نوابه حسینخانیصفحه شخصی سیده نوابه حسینخانی
گشودن صفحه شخصی شاهپور خانقلیصفحه شخصی شاهپور خانقلیصفحه شخصی شاهپور خانقلی
گشودن صفحه شخصی شفیقه محمدی تبارصفحه شخصی شفیقه محمدی تبارصفحه شخصی شفیقه محمدی تبار
گشودن صفحه شخصی شمسا شریعت پناهیصفحه شخصی شمسا شریعت پناهیصفحه شخصی شمسا شریعت پناهی
گشودن صفحه شخصی شهرزاد هداوندصفحه شخصی شهرزاد هداوندصفحه شخصی شهرزاد هداوند
گشودن صفحه شخصی شهريار بيژنيصفحه شخصی شهريار بيژنيصفحه شخصی شهريار بيژني
گشودن صفحه شخصی شهریار پورفرزامصفحه شخصی شهریار پورفرزامصفحه شخصی شهریار پورفرزام
گشودن صفحه شخصی شیوا رفعتیصفحه شخصی شیوا رفعتیصفحه شخصی شیوا رفعتی
گشودن صفحه شخصی طوبی غضنفریصفحه شخصی طوبی غضنفریصفحه شخصی طوبی غضنفری
گشودن صفحه شخصی طیبه رجبیانصفحه شخصی طیبه رجبیانصفحه شخصی طیبه رجبیان
گشودن صفحه شخصی عارف درودیصفحه شخصی عارف درودیصفحه شخصی عارف درودی
گشودن صفحه شخصی عباس محمودزادهصفحه شخصی عباس محمودزادهصفحه شخصی عباس محمودزاده
گشودن صفحه شخصی عبدالامیر بستانیصفحه شخصی عبدالامیر بستانیصفحه شخصی عبدالامیر بستانی
گشودن صفحه شخصی عبدالرضا چارئیصفحه شخصی عبدالرضا چارئیصفحه شخصی عبدالرضا چارئی
گشودن صفحه شخصی عبدالرضا نوروزي چاكليصفحه شخصی عبدالرضا نوروزي چاكليصفحه شخصی عبدالرضا نوروزي چاكلي
گشودن صفحه شخصی علی اصغر شیرازیصفحه شخصی علی اصغر شیرازیصفحه شخصی علی اصغر شیرازی
گشودن صفحه شخصی علی اعظم خسروی نهوجیصفحه شخصی علی اعظم خسروی نهوجیصفحه شخصی علی اعظم خسروی نهوجی
گشودن صفحه شخصی علی بهشتی دهکردیصفحه شخصی علی بهشتی دهکردیصفحه شخصی علی بهشتی دهکردی
گشودن صفحه شخصی علی دواتیصفحه شخصی علی دواتیصفحه شخصی علی دواتی
گشودن صفحه شخصی علی مطیع نصرآبادیصفحه شخصی علی مطیع نصرآبادیصفحه شخصی علی مطیع نصرآبادی
گشودن صفحه شخصی علیرضا بهرادصفحه شخصی علیرضا بهرادصفحه شخصی علیرضا بهراد
گشودن صفحه شخصی علیرضا خلجصفحه شخصی علیرضا خلجصفحه شخصی علیرضا خلج
گشودن صفحه شخصی علیرضا رضازادهصفحه شخصی علیرضا رضازادهصفحه شخصی علیرضا رضازاده
گشودن صفحه شخصی علیرضا عزیززاده دلشادصفحه شخصی علیرضا عزیززاده دلشادصفحه شخصی علیرضا عزیززاده دلشاد
گشودن صفحه شخصی عليرضا ملاح زادهصفحه شخصی عليرضا ملاح زادهصفحه شخصی عليرضا ملاح زاده
گشودن صفحه شخصی علیرضا نائینیصفحه شخصی علیرضا نائینیصفحه شخصی علیرضا نائینی
گشودن صفحه شخصی غلامحسین قائدیصفحه شخصی غلامحسین قائدیصفحه شخصی غلامحسین قائدی
گشودن صفحه شخصی غلامرضا داداش زادهصفحه شخصی غلامرضا داداش زادهصفحه شخصی غلامرضا داداش زاده
گشودن صفحه شخصی غلامعلی نادریصفحه شخصی غلامعلی نادریصفحه شخصی غلامعلی نادری
گشودن صفحه شخصی فاطمه حاج ابراهیم تهرانیصفحه شخصی فاطمه حاج ابراهیم تهرانیصفحه شخصی فاطمه حاج ابراهیم تهرانی
گشودن صفحه شخصی فاطمه حاجی قاسمیصفحه شخصی فاطمه حاجی قاسمیصفحه شخصی فاطمه حاجی قاسمی
گشودن صفحه شخصی فاطمه عمادیصفحه شخصی فاطمه عمادیصفحه شخصی فاطمه عمادی
گشودن صفحه شخصی فرامرز فلاحی آرزودارصفحه شخصی فرامرز فلاحی آرزودارصفحه شخصی فرامرز فلاحی آرزودار
گشودن صفحه شخصی فرح کریمیصفحه شخصی فرح کریمیصفحه شخصی فرح کریمی
گشودن صفحه شخصی فرحناز ترکستانیصفحه شخصی فرحناز ترکستانیصفحه شخصی فرحناز ترکستانی
گشودن صفحه شخصی فرزانه گلفامصفحه شخصی فرزانه گلفامصفحه شخصی فرزانه گلفام
گشودن صفحه شخصی فرهاد جعفریصفحه شخصی فرهاد جعفریصفحه شخصی فرهاد جعفری
گشودن صفحه شخصی فریبا خوش زبانصفحه شخصی فریبا خوش زبانصفحه شخصی فریبا خوش زبان
گشودن صفحه شخصی فریدون خیام فرصفحه شخصی فریدون خیام فرصفحه شخصی فریدون خیام فر
گشودن صفحه شخصی قاسم عظیمیصفحه شخصی قاسم عظیمیصفحه شخصی قاسم عظیمی
گشودن صفحه شخصی کاظم چلیپاصفحه شخصی کاظم چلیپاصفحه شخصی کاظم چلیپا
گشودن صفحه شخصی کامیار ثقفیصفحه شخصی کامیار ثقفیصفحه شخصی کامیار ثقفی
گشودن صفحه شخصی کبری خاجوی شجاعیصفحه شخصی کبری خاجوی شجاعیصفحه شخصی کبری خاجوی شجاعی
گشودن صفحه شخصی کبری خاجوی شجاعیصفحه شخصی کبری خاجوی شجاعیصفحه شخصی کبری خاجوی شجاعی
گشودن صفحه شخصی مجید امینی دهقیصفحه شخصی مجید امینی دهقیصفحه شخصی مجید امینی دهقی
گشودن صفحه شخصی مجید حسن پور عزتیصفحه شخصی مجید حسن پور عزتیصفحه شخصی مجید حسن پور عزتی
گشودن صفحه شخصی مجیده هروی کریمویصفحه شخصی مجیده هروی کریمویصفحه شخصی مجیده هروی کریموی
گشودن صفحه شخصی محسن جلاليصفحه شخصی محسن جلاليصفحه شخصی محسن جلالي
گشودن صفحه شخصی محسن خلیلی نجف آبادیصفحه شخصی محسن خلیلی نجف آبادیصفحه شخصی محسن خلیلی نجف آبادی
گشودن صفحه شخصی محسن رودپیماصفحه شخصی محسن رودپیماصفحه شخصی محسن رودپیما
گشودن صفحه شخصی محسن مراثیصفحه شخصی محسن مراثیصفحه شخصی محسن مراثی
گشودن صفحه شخصی محسن ناصریصفحه شخصی محسن ناصریصفحه شخصی محسن ناصری
گشودن صفحه شخصی محمد ابراهیم یارمحمدیصفحه شخصی محمد ابراهیم یارمحمدیصفحه شخصی محمد ابراهیم یارمحمدی
گشودن صفحه شخصی محمد اکبري تتکابنيصفحه شخصی محمد اکبري تتکابنيصفحه شخصی محمد اکبري تتکابني
گشودن صفحه شخصی محمد باقر غزنویصفحه شخصی محمد باقر غزنویصفحه شخصی محمد باقر غزنوی
گشودن صفحه شخصی محمد پویانصفحه شخصی محمد پویانصفحه شخصی محمد پویان
گشودن صفحه شخصی محمد صفی رحمانی فرصفحه شخصی محمد صفی رحمانی فرصفحه شخصی محمد صفی رحمانی فر
گشودن صفحه شخصی محمد علی نصرآزادانیصفحه شخصی محمد علی نصرآزادانیصفحه شخصی محمد علی نصرآزادانی
گشودن صفحه شخصی محمد مهدی عطارپور یزدیصفحه شخصی محمد مهدی عطارپور یزدیصفحه شخصی محمد مهدی عطارپور یزدی
گشودن صفحه شخصی محمد میکائیلیصفحه شخصی محمد میکائیلیصفحه شخصی محمد میکائیلی
گشودن صفحه شخصی محمد نیاکانصفحه شخصی محمد نیاکانصفحه شخصی محمد نیاکان
گشودن صفحه شخصی محمدحسن کرمیصفحه شخصی محمدحسن کرمیصفحه شخصی محمدحسن کرمی
گشودن صفحه شخصی محمدحسین فتوکیانصفحه شخصی محمدحسین فتوکیانصفحه شخصی محمدحسین فتوکیان
گشودن صفحه شخصی محمدحسین قوسیان مقدمصفحه شخصی محمدحسین قوسیان مقدمصفحه شخصی محمدحسین قوسیان مقدم
گشودن صفحه شخصی محمدحسین قینیصفحه شخصی محمدحسین قینیصفحه شخصی محمدحسین قینی
گشودن صفحه شخصی محمدحسین کاظمیصفحه شخصی محمدحسین کاظمیصفحه شخصی محمدحسین کاظمی
گشودن صفحه شخصی محمدرضا بسمیصفحه شخصی محمدرضا بسمیصفحه شخصی محمدرضا بسمی
گشودن صفحه شخصی محمدرضا جلالی ندوشنصفحه شخصی محمدرضا جلالی ندوشنصفحه شخصی محمدرضا جلالی ندوشن
گشودن صفحه شخصی محمدرضا حیدریصفحه شخصی محمدرضا حیدریصفحه شخصی محمدرضا حیدری
گشودن صفحه شخصی محمدرضا شرقیصفحه شخصی محمدرضا شرقیصفحه شخصی محمدرضا شرقی
گشودن صفحه شخصی محمدرضا فلاحصفحه شخصی محمدرضا فلاحصفحه شخصی محمدرضا فلاح
گشودن صفحه شخصی محمدرضا واعظ مهدویصفحه شخصی محمدرضا واعظ مهدویصفحه شخصی محمدرضا واعظ مهدوی
گشودن صفحه شخصی محمدعلی دوستاریصفحه شخصی محمدعلی دوستاریصفحه شخصی محمدعلی دوستاری
گشودن صفحه شخصی محمدعلی رجبیصفحه شخصی محمدعلی رجبیصفحه شخصی محمدعلی رجبی
گشودن صفحه شخصی محمدعلی رجبیصفحه شخصی محمدعلی رجبیصفحه شخصی محمدعلی رجبی
گشودن صفحه شخصی محمدعلی فخاریانصفحه شخصی محمدعلی فخاریانصفحه شخصی محمدعلی فخاریان
گشودن صفحه شخصی محمود فردوسی زادهصفحه شخصی محمود فردوسی زادهصفحه شخصی محمود فردوسی زاده
گشودن صفحه شخصی محمود کاظمیانصفحه شخصی محمود کاظمیانصفحه شخصی محمود کاظمیان
گشودن صفحه شخصی مرتضی اسدیصفحه شخصی مرتضی اسدیصفحه شخصی مرتضی اسدی
گشودن صفحه شخصی مرتضی افشاریصفحه شخصی مرتضی افشاریصفحه شخصی مرتضی افشاری
گشودن صفحه شخصی مرجان حشمتیصفحه شخصی مرجان حشمتیصفحه شخصی مرجان حشمتی
گشودن صفحه شخصی مریم امینیصفحه شخصی مریم امینیصفحه شخصی مریم امینی
گشودن صفحه شخصی مریم جدید میلانیصفحه شخصی مریم جدید میلانیصفحه شخصی مریم جدید میلانی
گشودن صفحه شخصی مریم حسن زادهصفحه شخصی مریم حسن زادهصفحه شخصی مریم حسن زاده
گشودن صفحه شخصی مریم ربیعیصفحه شخصی مریم ربیعیصفحه شخصی مریم ربیعی
گشودن صفحه شخصی مسعود تقی زادهصفحه شخصی مسعود تقی زادهصفحه شخصی مسعود تقی زاده
گشودن صفحه شخصی مسعود مقدم نیاصفحه شخصی مسعود مقدم نیاصفحه شخصی مسعود مقدم نیا
گشودن صفحه شخصی معصومه حیدریصفحه شخصی معصومه حیدریصفحه شخصی معصومه حیدری
گشودن صفحه شخصی منصور ولیصفحه شخصی منصور ولیصفحه شخصی منصور ولی
گشودن صفحه شخصی منیژه کرمیصفحه شخصی منیژه کرمیصفحه شخصی منیژه کرمی
گشودن صفحه شخصی مهدی اخباریصفحه شخصی مهدی اخباریصفحه شخصی مهدی اخباری
گشودن صفحه شخصی مهدی بشیریصفحه شخصی مهدی بشیریصفحه شخصی مهدی بشیری
گشودن صفحه شخصی مهدی پور رضائیانصفحه شخصی مهدی پور رضائیانصفحه شخصی مهدی پور رضائیان
گشودن صفحه شخصی مهدی سجودیصفحه شخصی مهدی سجودیصفحه شخصی مهدی سجودی
گشودن صفحه شخصی مهران حیدری سراجصفحه شخصی مهران حیدری سراجصفحه شخصی مهران حیدری سراج
گشودن صفحه شخصی مهرداد رستمیصفحه شخصی مهرداد رستمیصفحه شخصی مهرداد رستمی
گشودن صفحه شخصی مهرداد روغنیصفحه شخصی مهرداد روغنیصفحه شخصی مهرداد روغنی
گشودن صفحه شخصی میرلطیف موسوی گرگریصفحه شخصی میرلطیف موسوی گرگریصفحه شخصی میرلطیف موسوی گرگری
گشودن صفحه شخصی نادر اکرامی نسبصفحه شخصی نادر اکرامی نسبصفحه شخصی نادر اکرامی نسب
گشودن صفحه شخصی ناصر محمدزادهصفحه شخصی ناصر محمدزادهصفحه شخصی ناصر محمدزاده
گشودن صفحه شخصی ناهید خلدیصفحه شخصی ناهید خلدیصفحه شخصی ناهید خلدی
گشودن صفحه شخصی ناهید رژهصفحه شخصی ناهید رژهصفحه شخصی ناهید رژه
گشودن صفحه شخصی نسرین علاییصفحه شخصی نسرین علاییصفحه شخصی نسرین علایی
گشودن صفحه شخصی نفیسه ظفرقندیصفحه شخصی نفیسه ظفرقندیصفحه شخصی نفیسه ظفرقندی
گشودن صفحه شخصی وحید حقیقت دوستصفحه شخصی وحید حقیقت دوستصفحه شخصی وحید حقیقت دوست
گشودن صفحه شخصی یونس روحانیصفحه شخصی یونس روحانیصفحه شخصی یونس روحانی
گشودن عباس اسدیانعباس اسدیانعباس اسدیان
گشودن علی درخشانیعلی درخشانیعلی درخشانی
گشودن کتابخانهکتابخانهکتابخانه
گشودن کتابخانه دانشکده علوم پایهکتابخانه دانشکده علوم پایهکتابخانه دانشکده علوم پایه
گشودن کتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزی
گشودن گروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسیگروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسیگروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسی
گشودن مدیریت امور پژوهشیمدیریت امور پژوهشیمدیریت امور پژوهشی
گشودن مدیریت امور دانشجوییمدیریت امور دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
گشودن مرکز آموزش های آزادمرکز آموزش های آزادمرکز آموزش های آزاد
گشودن مرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنیمرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنیمرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنی
گشودن مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتیمرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتیمرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی
گشودن مرکز تحقیقات گیاهان داروئیمرکز تحقیقات گیاهان داروئیمرکز تحقیقات گیاهان داروئی
گشودن مرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندیمرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندیمرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندی
گشودن مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولیمرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولیمرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
گشودن مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژیمرکز تحقیقات نوروفیزیولوژیمرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی
گشودن مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهدمرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهدمرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد
گشودن مرکز کارآفرینیمرکز کارآفرینیمرکز کارآفرینی
گشودن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
گشودن معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهش و فناوری
گشودن معاونت پشتیبانی و منابع انسانیمعاونت پشتیبانی و منابع انسانیمعاونت پشتیبانی و منابع انسانی
گشودن معاونت طرح و توسعهمعاونت طرح و توسعهمعاونت طرح و توسعه
گشودن معاونت فرهنگیمعاونت فرهنگیمعاونت فرهنگی
گشودن مهندس امین اله مه آبادیمهندس امین اله مه آبادیمهندس امین اله مه آبادی
گشودن وب سایت مرکز مشاورهوب سایت مرکز مشاورهوب سایت مرکز مشاوره
گشودن وب سایت هیات ممیزه دانشگاهوب سایت هیات ممیزه دانشگاهوب سایت هیات ممیزه دانشگاه

عنوان خبر :
دکتر امیری در گفتگو با «روابط عمومی»دانشگاه؛
تاریخ درج خبر: 12/16/2015
بازخورد گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد در میان سایر دانشگاه ها از لحاظ پویایی علمی و فعالیت اساتید قابل توجه می باشد.
 
خانم شهرابی خبرنگار «روابط عمومی» دانشگاه به مناسبت هفته ی پژوهش و فناوری گفت و گویی با پژوهشگر برتر سال 92 دکتر امیرحسین امیری، عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه انجام داده اند.
 
متن گفت و گو بدین شرح می باشد:
 
 
·       لطفا از سوابق شغلی و تحصیلی خود بفرمایید.
در ابتدا از روابط عمومی دانشگاه کمال تشکر را دارم که این فرصت را دراختیار بنده قرار دادند.
بنده مقطع کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی در دانشگاه خواجه نصیر، دوره کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع در دانشگاه علم و صنعت و مقطع دکتری در گرایش کنترل کیفیت آماری در دانشگاه تربیت مدرس گذراندم.
سال 1388 وارد دانشگاه شاهد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع شدم و یک سال بعد، به مدت چهار سال مدیر گروه مهندسی صنایع بودم و هم اکنون نیز معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می باشم.
·       از مقالات و کتب تالیف شده و پژوهش های خود بفرمایید.
بنده به صورت تخصصی در حوزه کنترل کیفیت آماری و کنترل فرآیند آماری فعالیت می کنم و از مقطع کارشناسی ارشد به صورت حرفه ای روی پژوهش متمرکز شدم و در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و در جایگاه هیئت علمی فعالیت خودم را در این حوزه متمرکز کرده ام.
همچنین تمرکز روی یک گرایش خاص به بنده کمک بسیاری کرده است. اینکه در موضوعی خاص متخصص شوم و تمام مقالاتم را در آن حوزه ارائه دهم. این یک نکته مهم برای پژوهشگران می باشد که تخصص در یک گرایش و موضوع، موفقیت بیشتری را نسبت به انتخاب چند موضوع  در بردارد. چرا که انتخاب چند موضوع احتیاج به مطالعات جدید دارد که زمان و تمرکز زیادی را از پژوهشگر می گیرد.
حاصل پژوهش های بنده و دانشجویانم منجر به چاپ 46 مقاله ISI  و 60 مقاله علمی پژوهشی در ژورنال های علمی پژوهشی و بیش از 70 مقاله کنفرانس  شده است که علاوه بر حمایت از مجلات علمی پژوهشی، سهمی هم در ارتقا سطح علمی کشور داشته است. همچنین طراحی و برگزاری دوره مقاله نویسی برای برخی موسسات و ارگان را عهده دار بودم.
 
·   جنابعالی سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب شدید، شاخصه های پژوهشگر برتر چیست؟
دانشگاه براساس آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی، شاخصه هایی را معرفی کرده است که این شاخصه ها شامل: تعداد مقالات ISI، مقالات علمی پژوهشی، مقالات کنفرانس، داوری مقالات، طرح پژوهشی، تالیف و ترجمه کتاب می باشد و براساس دستورالعملی که معاونت پژوهشی دانشگاه تدوین کرده است به صورت مکانیزه و منسجم، افراد متقاضی را مورد ارزیابی قرار می دهند. افراد متقاضی میتوانند مقالات پژوهشی خود را از سایت پژوهشی انتخاب کنند و نیازی به فرآیند اداری ندارد که در اینجا باید از معاون پژوهشی دانشگاه تشکر کنم که باعث تسهیل انجام این کار شدند.
این اقدام، حس رقابت و انگیزه را در بین اعضای هیئت علمی افزایش می دهد و سطح پژوهشی دانشگاه را ارتقا می بخشد.
·       چگونه دانشجویان را به فعالیت های پژوهشی تشویق می کنید؟
ما در بین دانشجویان، انگیزه ادامه تحصیل در مقطع دکتری را داریم و این مسئله بهترین انگیزه برای انجام کارهای پژوهشی توسط دانشجویان می باشد. اساتید خط مشی و مسیر را به دانشجویان علاقه مند به ادامه تحصیل نشان می دهند و باتوجه به مقالات ISI و مقالات علمی پژوهشی میتواند به آن ها کمک کنند. همچنین اساتید نیز باید خود را به روز نگه دارند و مطالعه داشته باشند. اگر اساتید وقت لازم برای دانشجویان اختصاص دهند؛ مسلما دانشجویان نیز ترغیب می شوند. از طرفی پیش زمینه ای که اساتید برای رسیدن به این جایگاه گذرانده اند و تجربه آن ها برای دانشجویان مفید می باشد. تنها لازمه آن تلاش و زحمت دانشجویان و توکل کردن به خدا می باشد.
·       از مقالات و پژوهش های انجام شده توسط شما کدامیک در حوزه صنعت کاربردی شده است؟
موضوع رساله دکتری بنده، پایش پروفایل های چند جمله ای بود و سعی کردیم که کاربرد این پژوهش را در صنعت نشان دهیم. بنابراین وارد صنعت خودرو سازی در ایران خودرو شدم و برآن شدم که محورهای رساله دکتری را در قالب آن مطالعات، پیاده کنم و هم اکنون روش پایش بنده در سالن موتورسازی ایران خودرو برای کنترل فرآیند موتورسازی تا حدودی در حال اجرا می باشد.
94-09-24-dr,Amiri-01.jpg

·       به عنوان یک پژوهشگر جوان، اهمیت پژوهش را در چه می دانید؟
در کشورهای پیشرفته استفاده از پژوهش برای حل مشکلات کشور در حوزه صنعت و خدمات می باشد و ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث تعریف مسائلی می شود که علم آن در کشور در قالب طرح های کاربردی وجود دارد. از طرفی برای برخی مشکلات نیز راهکار علمی در ادبیات دنیا وجود ندارد و اساتید در کشورهای پیشرفته، دانشجویان دکتری را جذب می کنند و سعی می کنند با وقتی که برای پژوهش می گذارند؛ مشکلات صنعت کشورشان را حل کنند.
متاسفانه در ایران ارتباط بین صنعت و دانشگاه قوی نمی باشد و دانشگاهیان در محیط دانشگاه سعی می کنند براساس مقالات علمی، پژوهش کنند و دنیا را جلو ببرند و از طرفی صنعت نیز برای خودش کار می کند درحالی که از سطح علمی روز دنیا عقب تر می باشد.
باتوجه به آیین نامه ارتقا قدیم، بدین دلیل که بحث های کاربردی که در صنعت مطرح می باشد و می تواند مشکلات کشور را حل کند؛ منجر به مقالات علمی نمی شود؛ اساتید ترجیح می دهند که به چاپ مقالات و نوآوری در آن ها بپردازند و کمتر به صنعت روی بیاورند. حال آیین نامه ارتقای جدید اصلاح و به بحث های کاربردی توجه شده است تا براساس آن، اساتید به پژوهش های کاربردی متمایل شوند
مشکل اساسی دیگر این است که ارتباط بین صنعت و دانشگاه به خوبی مدیریت نمی شود و تیم هایی وجود ندارد که مشکلات موجود در صنعت را جست وجو کنند و بستری ایجاد شود تا دانشگاهیان فرصت بازدید از صنعت را داشته باشند و اعتمادی که صنعت به دانشگاه پیدا کند و دانشگاه نیز زمانی بیشتری برای صنعت تخصیص دهد.
·       چه عاملی سبب توسعه پژوهش در دانشگاه می شود؟
سطح پژوهش یرای اساتید در دو حوزه تعریف می شود: نوشتن مقالات و فعالیت های کاربردی.  به عقیده بنده، اساتید دانشگاه باید در دو حوزه توأمان فعالیت داشته باشند. باید بتواند مرزهای علم دنیا را درنوردند. شاید این علم درحال حاضر کاربردی نباشد و داده واقعی برای آن وجود نداشته باشد ولی شاید همین علم در سال های آینده در کشورمان توسط افراد مختلف استفاده و باعث پیشرفت بشریت شود. از طرفی یک استاد باید در ضمن نوشتن مقالات به کاربرد آن نیز فکر کند و علاوه بر مسائل تئوری و گسترش مرزهای دنیا، به مسائل کاربردی نیز توجه داشته باشد.
اما مواردی که باعث توسعه پژوهش در دانشگاه می شود؛ وجود بحث های انگیزشی می باشد. آیین نامه ارتقا و ارتقا مرتبه علمی اساتید انگیزه ای برای آن ها ایجاد می کند. همچنین باید این انگیزه را در دانشجویان ارشد و دکتری ایجاد کنیم. درحال حاضر این دانشجویان انگیزه ای برای ادامه تحصیل ندارند و به دلیل عدم پشتیبانی مالی، برای معیشت مجبور می باشند به مسائل کاری روی بیاورند و نمی توانند تمرکز کافی بر روی پژوهش داشته باشند. میتوان با رتبه بندی دانشجویان، افزایش حق التشویق مقالات، حقوق ماهیانه برای امر پژوهش انگیزه ای برای دانشجویان به وجود آورد.
از طرفی اگر ارتباط صنعت و دانشگاه توسعه یابد و تعداد پروژه های کاری در سطح دانشگاه افزایش یابد، انگیزه اساتید برای ورود به پژوهش های کاربردی افزایش خواهد یافت.
·       سطح فعالیت های پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی چگونه می باشد؟
آنچه که در گزارشات معاونت پژوهشی دانشگاه آمده است، دانشکده فنی و مهندسی نسبت به سایر دانشکده ها رتبه قابل قبولی در پژوهش دارد. اما در گروه مهندسی صنایع، باتوجه به اینکه اعضای هیئت علمی، چهار نفر می باشد؛ حس رقابت در گروه شکل گرفته است. اساتید گروه در سطح کشور شناخته شده اند و وقت زیادی را برای دانشجویان صرف می کنند. این انرژی اساتید به دانشجویان منتقل می شود و باعث می شود که دانشجویانی با سطح علمی بالاتر نیز گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند. اگر بخواهیم به طور سرانه فعالیت های پژوهشی گروه را بررسی کنیم، به طور مثال اگر در طی یک سال 50 مقاله تولید کنیم، باید بررسی کرد که هر استاد به طور متوسط چند مقاله ایجاد کرده است. سرانه تعداد مقالات اساتید گروه مهندسی صنایع دانشگاه در سطح کشور در رتبه خوبی قرار دارد. علی رغم اینکه دانشگاه شاهد نسبت به دانشگاه های سرشناس، کمتر شناخته شده می باشد ولی باتوجه به زحمات اساتید گروه، دانشجویان از رتبه خوبی برخوردارند چون بازخورد گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد در میان سایر دانشگاه ها از لحاظ پویایی علمی و فعالیت اساتید قابل توجه می باشد.
·       چگونه می توان فعالیت های پژوهشی در دانشگاه را در صنعت به کار گرفت؟
در هفته پژوهش می توان بحث های کاربردی و پژوهش های مهم اساتید در قالب ساختن دستگاه  و اختراع را در نمایشگاهی در معرض دید قرار داد که سال گذشته برای اولین بار این اتفاق افتاد.
کارهای پژوهشی برجسته ای که توسط اساتید انجام میشود؛ در سایت دانشگاه تبلیغ شود و یا حتی دعوت از خبرگزاری های رسمی کشور و انجام مصاحبه با پژوهشگران به شناخته شدن دانشگاه و دستاوردهای پژوهشی اساتید کمک می کند و باعث معرفی و آشنایی صنعت با اساتید و فعالیت های پژوهشی آن ها می شود و یا حتی می توان افراد را از صنعت دعوت کرد که از آزمایشگاه ها و دستاوردهای علمی دانشگاه بازدید کنند تا این تعامل بیشتر شود. ضمن اینکه دفتر پژوهش های کاربردی دانشگاه می تواند ارتباط بین اعضای هیئت علمی و صنعت را افزایش دهد و قابلیت آنها را به صنعت منتقل کند تا ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تقویت کند و این باعث می شود که اساتید نیز به بحث کاربردی توجه خاص پیدا کنند و به این نحو مشکلات صنعت حل گردد.
·       برای گسترش فضای پژوهشی در سطح دانشگاه چه پیشنهادی دارید؟
گرایش دانشجویان به فعالیت های پژوهشی ارتباط مستقیمی با انگیزه و وقت گذاشتن استاد دارد. استاد می تواند از امتیاز پژوهشی خود برای شرکت دانشجویان درکنفرانس ها استفاده کند.
اینکه دانشجو کنفرانسی ارائه دهد و هزینه آن را استاد متقبل شود یا حتی استادی با استفاده از امتیاز خود، دانشجو را به کنفرانسی در خارج از کشور بفرستد تا کنفرانسی را بررسی و تجربه کند و  این باعث تشویق و انگیزه دانشجو می شود. همچنین علاوه بر بحث های علمی که بین استاد و دانشجو وجود دارد؛ روابط عاطفی، صمیمیت و احترام متقابل میتواند عامل افزایش انگیزه در دانشجو باشد و باعث می شود که دانشجو نگاه مثبتی به فعالیت های استاد داشته باشد؛ استادی که همگام با دانشجو پیش می رود و وقت می گذارد. علاوه بر این تشکر از زحمات دانشجو، بر انگیزه وی تاثیر بسزایی دارد.
از طرفی تشویقات اساتید می تواند تعدیل شود که در یک سال اخیر این اتفاق در حال انجام می باشد و حق التشویقات دانشجویان نیز باید افزایش یابد.
برای ارتقای تولیدات علمی مشترک بین المللی که شاخصه مهم در حوزه پژوهش می باشد؛ سیاست گذاری صورت گیرد که حق التشویقات مقالاتی که به صورت مشترک با اساتید خارجی نوشته می شود، افزایش یابد و امتیاز بیشتری بدان تخصیص داده شود.
·       مشکلات موجود در حوزه پژوهش در سطح دانشگاه چیست؟
به دلیل ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، بحث های کاربردی دنبال نمی شود که این یک ضعف اساسی نه تنها در دانشگاه بلکه در کل کشور می باشد. در سال های اخیر دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی از طریق سامانه ای تحت عنوان سامانه تامین مدارک علمی پشتیبانی می شود که قابل تقدیر می باشد. در صورتی که در سال های گذشته دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی محدود بود.
انتخاب سه پژوهشگر برتر در هر دانشکده مطلوب می باشد اما می توان به صورت سه ماهه یا شش ماهه اساتید در هرگروه رتبه بندی شوند که باعث رقابت بین اعضای هیئت علمی می شود. این رقابت بین دانشجویان در گروه مهندسی صنایع ایجاد شده است که باید به نحوی پررنگ تر شود.
از طرفی این عقیده وجود دارد که مقایسه بین گروه ها اصولی نمی باشد. یعنی پژوهشگر برتر از یک دانشکده معرفی می شود در حالی که ماهیت پژوهش در گروه های یک دانشکده متفاوت می باشد و از طرفی ممکن است پژوهشگر نمونه در سال های مختلف از یک گروه خاص به دلیل ماهیت آن رشته  معرفی شود. با توجه به این ها، می توان پژوهشگر برتر را در هر گروه مشخص کرد.
همچنین پرداخت کنفرانس ها و خرید کتاب اغلب با مشکلاتی مواجه می باشد بدیهی است دانشگاه بتواند سازوکاری را تنظیم کند که مشکل پرداخت کنفرانس ها برطرف شود.
سرقت علمی یکی از موضوعات مهم در دنیا می باشد که شاید دانشگاه بتواند نرم افزاری تحت عنوان plagiarism-checker را خریداری کند و از طریق IP در اختیار کاربران دانشگاه قرار دهد تا همپوشانی ها و کپی هایی که دانشجوها از سایر مقالات استفاده می کنند، مدیریت شود.
سایت پژوهشی از انسجام خوبی برخوردار می باشد اما اگر سایت علاوه بر بخش های پژوهشی در بخش های آموزشی نیز ورود کند، مطلوبیت بیشتری حاصل می شود. همچنین بتوان در بحث ارتقا، مقالات، رزومه ساختن و ترفیع های سالیانه اساتید نیز از این سایت استفاده کرد. از طرفی در سایت پژوهشی، داوری مقالات برای همه کاربران قابل رویت می باشد در صورتی که افراد نباید بدانند که استاد، کدام مقاله را در کدام ژورنال داوری کرده است.
 
·       و اما کلام آخر؟
از همسرم کمال قدردانی را دارم که صبورانه مرا همراهی نمود و نیز از زحمات پدر و مادرم تشکر می کنم. همچنین از ریاست دانشکده بابت حمایت از فعالیت های پژوهانه، اعضای گروه مهندسی صنایع، مسئولان پژوهشی دانشگاه به طور خاص خانم دکتر کیاسالاری و مسئولان دانشگاه کمال سپاسگزاری را دارم و امیدوارم با سیاست گذاری های درست و عاقلانه باعث پیشرفت پژوهشی و آموزشی دانشگاه گردند تا دانشگاه شاهد را جزء بهترین دانشگاه های کشور و دنیا ببینیم که پیشرفت دانشگاه، پیشرفت کشور عزیزمان را در بردارد.
 
 
از جناب آقای دکتر امیری به جهت قرار دادن وقتشان در اختیار روابط عمومی دانشگاه، کمال سپاس را داریم و برایشان آرزوی توفیقات روز افزون می کنیم.
 
 
 
انتهای گفت وگو/*

چاپ خبر