پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

اخبار : در گفتگو با بهترین دانشجوی سال ۲۰۱۵ و دانش آموخته دانشگاه شاهد؛

محتوای سایت
BannersBanners
Customized ReportsCustomized Reports
FileFile
main linkmain link
گشودن News PhotoNews PhotoNews Photo
News4News4
Parnian-EIL-SliderParnian-EIL-Slider
Parnian-Home-AnnouncementsParnian-Home-Announcements
Parnian-Home-ElanatParnian-Home-Elanat
Parnian-Home-EventsParnian-Home-Events
Parnian-Home-Hamayesh-BarnameParnian-Home-Hamayesh-Barname
Parnian-Home-Media-ReportParnian-Home-Media-Report
Parnian-Home-VitrinParnian-Home-Vitrin
گشودن ParnianLibraryParnianLibraryParnianLibrary
ParnianPageViewCountParnianPageViewCount
Poll_ResultsPoll_Results
SeparationSeparation
گشودن ShahedMediaNewsShahedMediaNewsShahedMediaNews
StateState
TotalTotal
University LikeUniversity Like
vitrinlistvitrinlist
آموزش مجازیآموزش مجازی
اخباراخبار
اخبار داخلی دانشگاهاخبار داخلی دانشگاه
اخبار فناوری اطلاعاتاخبار فناوری اطلاعات
اسناداسناد
گشودن اسناد مجموعه سایت هااسناد مجموعه سایت هااسناد مجموعه سایت ها
الگوی های فرم هاالگوی های فرم ها
انتصاباتانتصابات
پیوندهاپیوندها
تصاویرتصاویر
تقویم دانشگاهتقویم دانشگاه
دانشکده هادانشکده ها
راهنمای تلفن دانشگاهراهنمای تلفن دانشگاه
رویدادهای پژوهشیرویدادهای پژوهشی
شرایطشرایط
صفحاتصفحات
گشودن صفحات سایتصفحات سایتصفحات سایت
کارهای گردش کارکارهای گردش کار
گشودن کتابخانه ی اسناد پرنیانکتابخانه ی اسناد پرنیانکتابخانه ی اسناد پرنیان
گزارش ها درباره محتوا و ساختارگزارش ها درباره محتوا و ساختار
لیست اساتیدلیست اساتید
محتوا جهت استفاده مجددمحتوا جهت استفاده مجدد
محلمحل
مراکزمراکز
معاونت فرهنگیمعاونت فرهنگی
منابعمنابع
نظرسنجینظرسنجی
واحدهای سازمانیواحدهای سازمانی
گشودن
گشودن Shahed UniversityShahed UniversityShahed University
گشودن اداره انتشاراتاداره انتشاراتاداره انتشارات
گشودن اداره رفاه و امور اجتماعیاداره رفاه و امور اجتماعیاداره رفاه و امور اجتماعی
گشودن اداره کل امور اداریاداره کل امور اداریاداره کل امور اداری
گشودن اداره کل امور مالیاداره کل امور مالیاداره کل امور مالی
گشودن اداره کل بهداشت، درماناداره کل بهداشت، درماناداره کل بهداشت، درمان
گشودن اداره کل تدارکاتاداره کل تدارکاتاداره کل تدارکات
گشودن اداره کل حراستاداره کل حراستاداره کل حراست
گشودن اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
گشودن اداره کل نظارت بر اجراي طرحهاو تعمیرات اساسی و دفتر مهندسياداره کل نظارت بر اجراي طرحهاو تعمیرات اساسی و دفتر مهندسياداره کل نظارت بر اجراي طرحهاو تعمیرات اساسی و دفتر مهندسي
گشودن اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
گشودن امور آموزشیامور آموزشیامور آموزشی
گشودن پرتال دانشکده پرستاری و مامائیپرتال دانشکده پرستاری و مامائیپرتال دانشکده پرستاری و مامائی
گشودن پرتال دانشکده پزشکیپرتال دانشکده پزشکیپرتال دانشکده پزشکی
گشودن پرتال دانشکده دندانپزشکیپرتال دانشکده دندانپزشکیپرتال دانشکده دندانپزشکی
گشودن پرتال دانشکده علوم انسانیپرتال دانشکده علوم انسانیپرتال دانشکده علوم انسانی
گشودن پرتال دانشکده علوم پایهپرتال دانشکده علوم پایهپرتال دانشکده علوم پایه
گشودن پرتال دانشکده کشاورزیپرتال دانشکده کشاورزیپرتال دانشکده کشاورزی
گشودن پرتال دانشکده هنرپرتال دانشکده هنرپرتال دانشکده هنر
گشودن پرتال کلینیک تخصصی شهید منتظریپرتال کلینیک تخصصی شهید منتظریپرتال کلینیک تخصصی شهید منتظری
گشودن پرتال معاونت دانشجوییپرتال معاونت دانشجوییپرتال معاونت دانشجویی
گشودن پردیس خودگردانپردیس خودگردانپردیس خودگردان
گشودن پژوهشکده علوم و فناوری های نوینپژوهشکده علوم و فناوری های نوینپژوهشکده علوم و فناوری های نوین
گشودن پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعیپژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعیپژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
گشودن تربیت بدنیتربیت بدنیتربیت بدنی
گشودن تست اخبارتست اخبارتست اخبار
گشودن جستجوجستجوجستجو
گشودن حمیدرضا پاکپور حاجی هاحمیدرضا پاکپور حاجی هاحمیدرضا پاکپور حاجی ها
گشودن خبرخبرخبر
گشودن خدمات دانشجوییخدمات دانشجوییخدمات دانشجویی
گشودن دانشجویان شاهد و ایثارگردانشجویان شاهد و ایثارگردانشجویان شاهد و ایثارگر
گشودن دانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسی
گشودن دفتر امور مراکز تحقیقاتیدفتر امور مراکز تحقیقاتیدفتر امور مراکز تحقیقاتی
گشودن دفتر برنامه ریزی آموزشیدفتر برنامه ریزی آموزشیدفتر برنامه ریزی آموزشی
گشودن دفتر بودجه تشکیلاتدفتر بودجه تشکیلاتدفتر بودجه تشکیلات
گشودن دفتر پژوهشهای کاربردیدفتر پژوهشهای کاربردیدفتر پژوهشهای کاربردی
گشودن دفتر تجهیزاتدفتر تجهیزاتدفتر تجهیزات
گشودن دفتر تحصیلات تکمیلیدفتر تحصیلات تکمیلیدفتر تحصیلات تکمیلی
گشودن دفتر مطالعات و توسعه آموزشدفتر مطالعات و توسعه آموزشدفتر مطالعات و توسعه آموزش
گشودن دفتر نهاد نماینده مقام معظم رهبریدفتر نهاد نماینده مقام معظم رهبریدفتر نهاد نماینده مقام معظم رهبری
گشودن دکتر حشمت امیدیدکتر حشمت امیدیدکتر حشمت امیدی
گشودن دکتر محمدحسن جوادزادهدکتر محمدحسن جوادزادهدکتر محمدحسن جوادزاده
گشودن راهبری وبراهبری وبراهبری وب
گشودن روابط عمومیروابط عمومیروابط عمومی
گشودن سامانه آموزشسامانه آموزشسامانه آموزش
گشودن سامانه نشریاتسامانه نشریاتسامانه نشریات
گشودن سعیده رهبرپورسعیده رهبرپورسعیده رهبرپور
گشودن سید احمد حسینیسید احمد حسینیسید احمد حسینی
گشودن صفحه شخصی آزیتا کیانی آسیابرصفحه شخصی آزیتا کیانی آسیابرصفحه شخصی آزیتا کیانی آسیابر
گشودن صفحه شخصی آیت ا... رضاییصفحه شخصی آیت ا... رضاییصفحه شخصی آیت ا... رضایی
گشودن صفحه شخصی ابوالفضل تاری مرزآبادیصفحه شخصی ابوالفضل تاری مرزآبادیصفحه شخصی ابوالفضل تاری مرزآبادی
گشودن صفحه شخصی احمد نادعلیانصفحه شخصی احمد نادعلیانصفحه شخصی احمد نادعلیان
گشودن صفحه شخصی احیاء گرشاسبیصفحه شخصی احیاء گرشاسبیصفحه شخصی احیاء گرشاسبی
گشودن صفحه شخصی اردشیر دولتی ملک آبادیصفحه شخصی اردشیر دولتی ملک آبادیصفحه شخصی اردشیر دولتی ملک آبادی
گشودن صفحه شخصی اشرف پیراستهصفحه شخصی اشرف پیراستهصفحه شخصی اشرف پیراسته
گشودن صفحه شخصی اصغر فرشادصفحه شخصی اصغر فرشادصفحه شخصی اصغر فرشاد
گشودن صفحه شخصی اصغر کامرانیصفحه شخصی اصغر کامرانیصفحه شخصی اصغر کامرانی
گشودن صفحه شخصی اطهر معینصفحه شخصی اطهر معینصفحه شخصی اطهر معین
گشودن صفحه شخصی اکبر رنجبرصفحه شخصی اکبر رنجبرصفحه شخصی اکبر رنجبر
گشودن صفحه شخصی اميرحسين اميريصفحه شخصی اميرحسين اميريصفحه شخصی اميرحسين اميري
گشودن صفحه شخصی امیرحسین فروزانصفحه شخصی امیرحسین فروزانصفحه شخصی امیرحسین فروزان
گشودن صفحه شخصی ایرج رسولیصفحه شخصی ایرج رسولیصفحه شخصی ایرج رسولی
گشودن صفحه شخصی بابک سیفصفحه شخصی بابک سیفصفحه شخصی بابک سیف
گشودن صفحه شخصی بتول رحمتیصفحه شخصی بتول رحمتیصفحه شخصی بتول رحمتی
گشودن صفحه شخصی بهروز رئيسيصفحه شخصی بهروز رئيسيصفحه شخصی بهروز رئيسي
گشودن صفحه شخصی بهزاد جدیریصفحه شخصی بهزاد جدیریصفحه شخصی بهزاد جدیری
گشودن صفحه شخصی بهزاد نجفيصفحه شخصی بهزاد نجفيصفحه شخصی بهزاد نجفي
گشودن صفحه شخصی بهنام زرپاکصفحه شخصی بهنام زرپاکصفحه شخصی بهنام زرپاک
گشودن صفحه شخصی پرویز اقبالیصفحه شخصی پرویز اقبالیصفحه شخصی پرویز اقبالی
گشودن صفحه شخصی پرویز اولیاءصفحه شخصی پرویز اولیاءصفحه شخصی پرویز اولیاء
گشودن صفحه شخصی پرویز حاصلیصفحه شخصی پرویز حاصلیصفحه شخصی پرویز حاصلی
گشودن صفحه شخصی پروین رهنماصفحه شخصی پروین رهنماصفحه شخصی پروین رهنما
گشودن صفحه شخصی پوپک ایزدیصفحه شخصی پوپک ایزدیصفحه شخصی پوپک ایزدی
گشودن صفحه شخصی تاجماه ممبینیصفحه شخصی تاجماه ممبینیصفحه شخصی تاجماه ممبینی
گشودن صفحه شخصی جلاالدین شمسصفحه شخصی جلاالدین شمسصفحه شخصی جلاالدین شمس
گشودن صفحه شخصی جلال نظرزادهصفحه شخصی جلال نظرزادهصفحه شخصی جلال نظرزاده
گشودن صفحه شخصی جهانگیر پیام آراصفحه شخصی جهانگیر پیام آراصفحه شخصی جهانگیر پیام آرا
گشودن صفحه شخصی حاجیه برناصفحه شخصی حاجیه برناصفحه شخصی حاجیه برنا
گشودن صفحه شخصی حامد ساجدیصفحه شخصی حامد ساجدیصفحه شخصی حامد ساجدی
گشودن صفحه شخصی حبیب ا... آیت اللهیصفحه شخصی حبیب ا... آیت اللهیصفحه شخصی حبیب ا... آیت اللهی
گشودن صفحه شخصی حبیب ا... صادقیصفحه شخصی حبیب ا... صادقیصفحه شخصی حبیب ا... صادقی
گشودن صفحه شخصی حبیب عباسی پورصفحه شخصی حبیب عباسی پورصفحه شخصی حبیب عباسی پور
گشودن صفحه شخصی حسام الدين شريفيصفحه شخصی حسام الدين شريفيصفحه شخصی حسام الدين شريفي
گشودن صفحه شخصی حسن حبیبیصفحه شخصی حسن حبیبیصفحه شخصی حسن حبیبی
گشودن صفحه شخصی حسن قاسمی خوری نیاصفحه شخصی حسن قاسمی خوری نیاصفحه شخصی حسن قاسمی خوری نیا
گشودن صفحه شخصی حسین امیرشکاریصفحه شخصی حسین امیرشکاریصفحه شخصی حسین امیرشکاری
گشودن صفحه شخصی حسین ترابیصفحه شخصی حسین ترابیصفحه شخصی حسین ترابی
گشودن صفحه شخصی حمزه علی نورمحمدیصفحه شخصی حمزه علی نورمحمدیصفحه شخصی حمزه علی نورمحمدی
گشودن صفحه شخصی حمید مسلمیصفحه شخصی حمید مسلمیصفحه شخصی حمید مسلمی
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا انعامیصفحه شخصی حمیدرضا انعامیصفحه شخصی حمیدرضا انعامی
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا بخشیصفحه شخصی حمیدرضا بخشیصفحه شخصی حمیدرضا بخشی
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا حسنیصفحه شخصی حمیدرضا حسنیصفحه شخصی حمیدرضا حسنی
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا طاهریصفحه شخصی حمیدرضا طاهریصفحه شخصی حمیدرضا طاهری
گشودن صفحه شخصی حمیدرضا نویدی قاضیانیصفحه شخصی حمیدرضا نویدی قاضیانیصفحه شخصی حمیدرضا نویدی قاضیانی
گشودن صفحه شخصی حوریه صادریصفحه شخصی حوریه صادریصفحه شخصی حوریه صادری
گشودن صفحه شخصی خدیجه محمدی میقانکیصفحه شخصی خدیجه محمدی میقانکیصفحه شخصی خدیجه محمدی میقانکی
گشودن صفحه شخصی خشایار قاضی زادهصفحه شخصی خشایار قاضی زادهصفحه شخصی خشایار قاضی زاده
گشودن صفحه شخصی داریوش مهدی برزیصفحه شخصی داریوش مهدی برزیصفحه شخصی داریوش مهدی برزی
گشودن صفحه شخصی دکتر زهرا کیاسالاریصفحه شخصی دکتر زهرا کیاسالاریصفحه شخصی دکتر زهرا کیاسالاری
گشودن صفحه شخصی راشد صحرائیانصفحه شخصی راشد صحرائیانصفحه شخصی راشد صحرائیان
گشودن صفحه شخصی رحیم علیزادهصفحه شخصی رحیم علیزادهصفحه شخصی رحیم علیزاده
گشودن صفحه شخصی رسول مهدوی فرصفحه شخصی رسول مهدوی فرصفحه شخصی رسول مهدوی فر
گشودن صفحه شخصی رضا افشارصفحه شخصی رضا افشارصفحه شخصی رضا افشار
گشودن صفحه شخصی رضا پورصالحیصفحه شخصی رضا پورصالحیصفحه شخصی رضا پورصالحی
گشودن صفحه شخصی رضا صداقتصفحه شخصی رضا صداقتصفحه شخصی رضا صداقت
گشودن صفحه شخصی رضا نوروززادهصفحه شخصی رضا نوروززادهصفحه شخصی رضا نوروززاده
گشودن صفحه شخصی رویا یاراییصفحه شخصی رویا یاراییصفحه شخصی رویا یارایی
گشودن صفحه شخصی زری ثابتصفحه شخصی زری ثابتصفحه شخصی زری ثابت
گشودن صفحه شخصی زهرا پیشنمازیصفحه شخصی زهرا پیشنمازیصفحه شخصی زهرا پیشنمازی
گشودن صفحه شخصی زهرا جوهریصفحه شخصی زهرا جوهریصفحه شخصی زهرا جوهری
گشودن صفحه شخصی سروش اخلاقیصفحه شخصی سروش اخلاقیصفحه شخصی سروش اخلاقی
گشودن صفحه شخصی سعید سیدطباییصفحه شخصی سعید سیدطباییصفحه شخصی سعید سیدطبایی
گشودن صفحه شخصی سکینه مویدمحسنیصفحه شخصی سکینه مویدمحسنیصفحه شخصی سکینه مویدمحسنی
گشودن صفحه شخصی سیامک افشین مجدصفحه شخصی سیامک افشین مجدصفحه شخصی سیامک افشین مجد
گشودن صفحه شخصی سيد حجت اله مومني ماسولهصفحه شخصی سيد حجت اله مومني ماسولهصفحه شخصی سيد حجت اله مومني ماسوله
گشودن صفحه شخصی سید حمید حاج سيد جواديصفحه شخصی سید حمید حاج سيد جواديصفحه شخصی سید حمید حاج سيد جوادي
گشودن صفحه شخصی سید محمد باقر اخوی رادصفحه شخصی سید محمد باقر اخوی رادصفحه شخصی سید محمد باقر اخوی راد
گشودن صفحه شخصی سیدسعید سید مرتاضصفحه شخصی سیدسعید سید مرتاضصفحه شخصی سیدسعید سید مرتاض
گشودن صفحه شخصی سیدعلی گلستانهاصفحه شخصی سیدعلی گلستانهاصفحه شخصی سیدعلی گلستانها
گشودن صفحه شخصی سیدکاظم فروتنصفحه شخصی سیدکاظم فروتنصفحه شخصی سیدکاظم فروتن
گشودن صفحه شخصی سیدمحمد صادق زادهصفحه شخصی سیدمحمد صادق زادهصفحه شخصی سیدمحمد صادق زاده
گشودن صفحه شخصی سیدمسعود نبویصفحه شخصی سیدمسعود نبویصفحه شخصی سیدمسعود نبوی
گشودن صفحه شخصی سیدنظام الدین امامی فرصفحه شخصی سیدنظام الدین امامی فرصفحه شخصی سیدنظام الدین امامی فر
گشودن صفحه شخصی سیده نوابه حسینخانیصفحه شخصی سیده نوابه حسینخانیصفحه شخصی سیده نوابه حسینخانی
گشودن صفحه شخصی شاهپور خانقلیصفحه شخصی شاهپور خانقلیصفحه شخصی شاهپور خانقلی
گشودن صفحه شخصی شفیقه محمدی تبارصفحه شخصی شفیقه محمدی تبارصفحه شخصی شفیقه محمدی تبار
گشودن صفحه شخصی شمسا شریعت پناهیصفحه شخصی شمسا شریعت پناهیصفحه شخصی شمسا شریعت پناهی
گشودن صفحه شخصی شهرزاد هداوندصفحه شخصی شهرزاد هداوندصفحه شخصی شهرزاد هداوند
گشودن صفحه شخصی شهريار بيژنيصفحه شخصی شهريار بيژنيصفحه شخصی شهريار بيژني
گشودن صفحه شخصی شهریار پورفرزامصفحه شخصی شهریار پورفرزامصفحه شخصی شهریار پورفرزام
گشودن صفحه شخصی شیوا رفعتیصفحه شخصی شیوا رفعتیصفحه شخصی شیوا رفعتی
گشودن صفحه شخصی طوبی غضنفریصفحه شخصی طوبی غضنفریصفحه شخصی طوبی غضنفری
گشودن صفحه شخصی طیبه رجبیانصفحه شخصی طیبه رجبیانصفحه شخصی طیبه رجبیان
گشودن صفحه شخصی عارف درودیصفحه شخصی عارف درودیصفحه شخصی عارف درودی
گشودن صفحه شخصی عباس محمودزادهصفحه شخصی عباس محمودزادهصفحه شخصی عباس محمودزاده
گشودن صفحه شخصی عبدالامیر بستانیصفحه شخصی عبدالامیر بستانیصفحه شخصی عبدالامیر بستانی
گشودن صفحه شخصی عبدالرضا چارئیصفحه شخصی عبدالرضا چارئیصفحه شخصی عبدالرضا چارئی
گشودن صفحه شخصی عبدالرضا نوروزي چاكليصفحه شخصی عبدالرضا نوروزي چاكليصفحه شخصی عبدالرضا نوروزي چاكلي
گشودن صفحه شخصی علی اصغر شیرازیصفحه شخصی علی اصغر شیرازیصفحه شخصی علی اصغر شیرازی
گشودن صفحه شخصی علی اعظم خسروی نهوجیصفحه شخصی علی اعظم خسروی نهوجیصفحه شخصی علی اعظم خسروی نهوجی
گشودن صفحه شخصی علی بهشتی دهکردیصفحه شخصی علی بهشتی دهکردیصفحه شخصی علی بهشتی دهکردی
گشودن صفحه شخصی علی دواتیصفحه شخصی علی دواتیصفحه شخصی علی دواتی
گشودن صفحه شخصی علی مطیع نصرآبادیصفحه شخصی علی مطیع نصرآبادیصفحه شخصی علی مطیع نصرآبادی
گشودن صفحه شخصی علیرضا بهرادصفحه شخصی علیرضا بهرادصفحه شخصی علیرضا بهراد
گشودن صفحه شخصی علیرضا خلجصفحه شخصی علیرضا خلجصفحه شخصی علیرضا خلج
گشودن صفحه شخصی علیرضا رضازادهصفحه شخصی علیرضا رضازادهصفحه شخصی علیرضا رضازاده
گشودن صفحه شخصی علیرضا عزیززاده دلشادصفحه شخصی علیرضا عزیززاده دلشادصفحه شخصی علیرضا عزیززاده دلشاد
گشودن صفحه شخصی عليرضا ملاح زادهصفحه شخصی عليرضا ملاح زادهصفحه شخصی عليرضا ملاح زاده
گشودن صفحه شخصی علیرضا نائینیصفحه شخصی علیرضا نائینیصفحه شخصی علیرضا نائینی
گشودن صفحه شخصی غلامحسین قائدیصفحه شخصی غلامحسین قائدیصفحه شخصی غلامحسین قائدی
گشودن صفحه شخصی غلامرضا داداش زادهصفحه شخصی غلامرضا داداش زادهصفحه شخصی غلامرضا داداش زاده
گشودن صفحه شخصی غلامعلی نادریصفحه شخصی غلامعلی نادریصفحه شخصی غلامعلی نادری
گشودن صفحه شخصی فاطمه حاج ابراهیم تهرانیصفحه شخصی فاطمه حاج ابراهیم تهرانیصفحه شخصی فاطمه حاج ابراهیم تهرانی
گشودن صفحه شخصی فاطمه حاجی قاسمیصفحه شخصی فاطمه حاجی قاسمیصفحه شخصی فاطمه حاجی قاسمی
گشودن صفحه شخصی فاطمه عمادیصفحه شخصی فاطمه عمادیصفحه شخصی فاطمه عمادی
گشودن صفحه شخصی فرامرز فلاحی آرزودارصفحه شخصی فرامرز فلاحی آرزودارصفحه شخصی فرامرز فلاحی آرزودار
گشودن صفحه شخصی فرح کریمیصفحه شخصی فرح کریمیصفحه شخصی فرح کریمی
گشودن صفحه شخصی فرحناز ترکستانیصفحه شخصی فرحناز ترکستانیصفحه شخصی فرحناز ترکستانی
گشودن صفحه شخصی فرزانه گلفامصفحه شخصی فرزانه گلفامصفحه شخصی فرزانه گلفام
گشودن صفحه شخصی فرهاد جعفریصفحه شخصی فرهاد جعفریصفحه شخصی فرهاد جعفری
گشودن صفحه شخصی فریبا خوش زبانصفحه شخصی فریبا خوش زبانصفحه شخصی فریبا خوش زبان
گشودن صفحه شخصی فریدون خیام فرصفحه شخصی فریدون خیام فرصفحه شخصی فریدون خیام فر
گشودن صفحه شخصی قاسم عظیمیصفحه شخصی قاسم عظیمیصفحه شخصی قاسم عظیمی
گشودن صفحه شخصی کاظم چلیپاصفحه شخصی کاظم چلیپاصفحه شخصی کاظم چلیپا
گشودن صفحه شخصی کامیار ثقفیصفحه شخصی کامیار ثقفیصفحه شخصی کامیار ثقفی
گشودن صفحه شخصی کبری خاجوی شجاعیصفحه شخصی کبری خاجوی شجاعیصفحه شخصی کبری خاجوی شجاعی
گشودن صفحه شخصی کبری خاجوی شجاعیصفحه شخصی کبری خاجوی شجاعیصفحه شخصی کبری خاجوی شجاعی
گشودن صفحه شخصی مجید امینی دهقیصفحه شخصی مجید امینی دهقیصفحه شخصی مجید امینی دهقی
گشودن صفحه شخصی مجید حسن پور عزتیصفحه شخصی مجید حسن پور عزتیصفحه شخصی مجید حسن پور عزتی
گشودن صفحه شخصی مجیده هروی کریمویصفحه شخصی مجیده هروی کریمویصفحه شخصی مجیده هروی کریموی
گشودن صفحه شخصی محسن جلاليصفحه شخصی محسن جلاليصفحه شخصی محسن جلالي
گشودن صفحه شخصی محسن خلیلی نجف آبادیصفحه شخصی محسن خلیلی نجف آبادیصفحه شخصی محسن خلیلی نجف آبادی
گشودن صفحه شخصی محسن رودپیماصفحه شخصی محسن رودپیماصفحه شخصی محسن رودپیما
گشودن صفحه شخصی محسن مراثیصفحه شخصی محسن مراثیصفحه شخصی محسن مراثی
گشودن صفحه شخصی محسن ناصریصفحه شخصی محسن ناصریصفحه شخصی محسن ناصری
گشودن صفحه شخصی محمد ابراهیم یارمحمدیصفحه شخصی محمد ابراهیم یارمحمدیصفحه شخصی محمد ابراهیم یارمحمدی
گشودن صفحه شخصی محمد اکبري تتکابنيصفحه شخصی محمد اکبري تتکابنيصفحه شخصی محمد اکبري تتکابني
گشودن صفحه شخصی محمد باقر غزنویصفحه شخصی محمد باقر غزنویصفحه شخصی محمد باقر غزنوی
گشودن صفحه شخصی محمد پویانصفحه شخصی محمد پویانصفحه شخصی محمد پویان
گشودن صفحه شخصی محمد صفی رحمانی فرصفحه شخصی محمد صفی رحمانی فرصفحه شخصی محمد صفی رحمانی فر
گشودن صفحه شخصی محمد علی نصرآزادانیصفحه شخصی محمد علی نصرآزادانیصفحه شخصی محمد علی نصرآزادانی
گشودن صفحه شخصی محمد مهدی عطارپور یزدیصفحه شخصی محمد مهدی عطارپور یزدیصفحه شخصی محمد مهدی عطارپور یزدی
گشودن صفحه شخصی محمد میکائیلیصفحه شخصی محمد میکائیلیصفحه شخصی محمد میکائیلی
گشودن صفحه شخصی محمد نیاکانصفحه شخصی محمد نیاکانصفحه شخصی محمد نیاکان
گشودن صفحه شخصی محمدحسن کرمیصفحه شخصی محمدحسن کرمیصفحه شخصی محمدحسن کرمی
گشودن صفحه شخصی محمدحسین فتوکیانصفحه شخصی محمدحسین فتوکیانصفحه شخصی محمدحسین فتوکیان
گشودن صفحه شخصی محمدحسین قوسیان مقدمصفحه شخصی محمدحسین قوسیان مقدمصفحه شخصی محمدحسین قوسیان مقدم
گشودن صفحه شخصی محمدحسین قینیصفحه شخصی محمدحسین قینیصفحه شخصی محمدحسین قینی
گشودن صفحه شخصی محمدحسین کاظمیصفحه شخصی محمدحسین کاظمیصفحه شخصی محمدحسین کاظمی
گشودن صفحه شخصی محمدرضا بسمیصفحه شخصی محمدرضا بسمیصفحه شخصی محمدرضا بسمی
گشودن صفحه شخصی محمدرضا جلالی ندوشنصفحه شخصی محمدرضا جلالی ندوشنصفحه شخصی محمدرضا جلالی ندوشن
گشودن صفحه شخصی محمدرضا حیدریصفحه شخصی محمدرضا حیدریصفحه شخصی محمدرضا حیدری
گشودن صفحه شخصی محمدرضا شرقیصفحه شخصی محمدرضا شرقیصفحه شخصی محمدرضا شرقی
گشودن صفحه شخصی محمدرضا فلاحصفحه شخصی محمدرضا فلاحصفحه شخصی محمدرضا فلاح
گشودن صفحه شخصی محمدرضا واعظ مهدویصفحه شخصی محمدرضا واعظ مهدویصفحه شخصی محمدرضا واعظ مهدوی
گشودن صفحه شخصی محمدعلی دوستاریصفحه شخصی محمدعلی دوستاریصفحه شخصی محمدعلی دوستاری
گشودن صفحه شخصی محمدعلی رجبیصفحه شخصی محمدعلی رجبیصفحه شخصی محمدعلی رجبی
گشودن صفحه شخصی محمدعلی رجبیصفحه شخصی محمدعلی رجبیصفحه شخصی محمدعلی رجبی
گشودن صفحه شخصی محمدعلی فخاریانصفحه شخصی محمدعلی فخاریانصفحه شخصی محمدعلی فخاریان
گشودن صفحه شخصی محمود فردوسی زادهصفحه شخصی محمود فردوسی زادهصفحه شخصی محمود فردوسی زاده
گشودن صفحه شخصی محمود کاظمیانصفحه شخصی محمود کاظمیانصفحه شخصی محمود کاظمیان
گشودن صفحه شخصی مرتضی اسدیصفحه شخصی مرتضی اسدیصفحه شخصی مرتضی اسدی
گشودن صفحه شخصی مرتضی افشاریصفحه شخصی مرتضی افشاریصفحه شخصی مرتضی افشاری
گشودن صفحه شخصی مرجان حشمتیصفحه شخصی مرجان حشمتیصفحه شخصی مرجان حشمتی
گشودن صفحه شخصی مریم امینیصفحه شخصی مریم امینیصفحه شخصی مریم امینی
گشودن صفحه شخصی مریم جدید میلانیصفحه شخصی مریم جدید میلانیصفحه شخصی مریم جدید میلانی
گشودن صفحه شخصی مریم حسن زادهصفحه شخصی مریم حسن زادهصفحه شخصی مریم حسن زاده
گشودن صفحه شخصی مریم ربیعیصفحه شخصی مریم ربیعیصفحه شخصی مریم ربیعی
گشودن صفحه شخصی مسعود تقی زادهصفحه شخصی مسعود تقی زادهصفحه شخصی مسعود تقی زاده
گشودن صفحه شخصی مسعود مقدم نیاصفحه شخصی مسعود مقدم نیاصفحه شخصی مسعود مقدم نیا
گشودن صفحه شخصی معصومه حیدریصفحه شخصی معصومه حیدریصفحه شخصی معصومه حیدری
گشودن صفحه شخصی منصور ولیصفحه شخصی منصور ولیصفحه شخصی منصور ولی
گشودن صفحه شخصی منیژه کرمیصفحه شخصی منیژه کرمیصفحه شخصی منیژه کرمی
گشودن صفحه شخصی مهدی اخباریصفحه شخصی مهدی اخباریصفحه شخصی مهدی اخباری
گشودن صفحه شخصی مهدی بشیریصفحه شخصی مهدی بشیریصفحه شخصی مهدی بشیری
گشودن صفحه شخصی مهدی پور رضائیانصفحه شخصی مهدی پور رضائیانصفحه شخصی مهدی پور رضائیان
گشودن صفحه شخصی مهدی سجودیصفحه شخصی مهدی سجودیصفحه شخصی مهدی سجودی
گشودن صفحه شخصی مهران حیدری سراجصفحه شخصی مهران حیدری سراجصفحه شخصی مهران حیدری سراج
گشودن صفحه شخصی مهرداد رستمیصفحه شخصی مهرداد رستمیصفحه شخصی مهرداد رستمی
گشودن صفحه شخصی مهرداد روغنیصفحه شخصی مهرداد روغنیصفحه شخصی مهرداد روغنی
گشودن صفحه شخصی میرلطیف موسوی گرگریصفحه شخصی میرلطیف موسوی گرگریصفحه شخصی میرلطیف موسوی گرگری
گشودن صفحه شخصی نادر اکرامی نسبصفحه شخصی نادر اکرامی نسبصفحه شخصی نادر اکرامی نسب
گشودن صفحه شخصی ناصر محمدزادهصفحه شخصی ناصر محمدزادهصفحه شخصی ناصر محمدزاده
گشودن صفحه شخصی ناهید خلدیصفحه شخصی ناهید خلدیصفحه شخصی ناهید خلدی
گشودن صفحه شخصی ناهید رژهصفحه شخصی ناهید رژهصفحه شخصی ناهید رژه
گشودن صفحه شخصی نسرین علاییصفحه شخصی نسرین علاییصفحه شخصی نسرین علایی
گشودن صفحه شخصی نفیسه ظفرقندیصفحه شخصی نفیسه ظفرقندیصفحه شخصی نفیسه ظفرقندی
گشودن صفحه شخصی وحید حقیقت دوستصفحه شخصی وحید حقیقت دوستصفحه شخصی وحید حقیقت دوست
گشودن صفحه شخصی یونس روحانیصفحه شخصی یونس روحانیصفحه شخصی یونس روحانی
گشودن عباس اسدیانعباس اسدیانعباس اسدیان
گشودن علی درخشانیعلی درخشانیعلی درخشانی
گشودن کتابخانهکتابخانهکتابخانه
گشودن کتابخانه دانشکده علوم پایهکتابخانه دانشکده علوم پایهکتابخانه دانشکده علوم پایه
گشودن کتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزی
گشودن گروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسیگروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسیگروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسی
گشودن مدیریت امور پژوهشیمدیریت امور پژوهشیمدیریت امور پژوهشی
گشودن مدیریت امور دانشجوییمدیریت امور دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
گشودن مرکز آموزش های آزادمرکز آموزش های آزادمرکز آموزش های آزاد
گشودن مرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنیمرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنیمرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنی
گشودن مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتیمرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتیمرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی
گشودن مرکز تحقیقات گیاهان داروئیمرکز تحقیقات گیاهان داروئیمرکز تحقیقات گیاهان داروئی
گشودن مرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندیمرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندیمرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندی
گشودن مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولیمرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولیمرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
گشودن مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژیمرکز تحقیقات نوروفیزیولوژیمرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی
گشودن مرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهدمرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهدمرکز رشد واحد فناوری دانشگاه شاهد
گشودن مرکز کارآفرینیمرکز کارآفرینیمرکز کارآفرینی
گشودن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
گشودن معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهش و فناوری
گشودن معاونت پشتیبانی و منابع انسانیمعاونت پشتیبانی و منابع انسانیمعاونت پشتیبانی و منابع انسانی
گشودن معاونت طرح و توسعهمعاونت طرح و توسعهمعاونت طرح و توسعه
گشودن معاونت فرهنگیمعاونت فرهنگیمعاونت فرهنگی
گشودن مهندس امین اله مه آبادیمهندس امین اله مه آبادیمهندس امین اله مه آبادی
گشودن وب سایت مرکز مشاورهوب سایت مرکز مشاورهوب سایت مرکز مشاوره
گشودن وب سایت هیات ممیزه دانشگاهوب سایت هیات ممیزه دانشگاهوب سایت هیات ممیزه دانشگاه

عنوان خبر :
در گفتگو با بهترین دانشجوی سال ۲۰۱۵ و دانش آموخته دانشگاه شاهد؛
تاریخ درج خبر: 12/16/2015
دانشگاه شاهد به لحاظ فرهنگی و علمی یک دانشگاه نمونه است/ کار تشکیلاتی مزاحمتی برای کسب علم نیست.
 
کنفرانس بین‌المللی Eurodisplay ۲۰۱۵ فرصتی بود تا بار دیگر یک جوان ایرانی به‌عنوان ستاره آسمان علم معرفی شود و این بار «محمد محمدی مسعودی» دانشجوی دکتری مهندسی برق نانوفوتونیک دانشگاه گنت بلژیک به‌عنوان بهترین دانشجوی سال ۲۰۱۵ در حوزه نمایشگرها انتخاب شد.  کمیته داوری انتخاب بهترین دستاورد علمی جدید دانشجویان از بین چکیده‌های ارسال شده از همه دنیا به این کنفرانس، دستاورد این دانشجوی‌ایرانی را با نام «ساخت لایه نازک نوردهنده پلاریزه برای استفاده در نمایشگرهای کریستال مایع» به‌عنوان دستاورد برتر در حوزه‌ علم و تکنولوژی نمایشگرها اعلام کرد. محمد محمدی مسعودی، دبیر اسبق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، مدرک کارشناسی خود را در دانشگاه سمنان و کارشناسی‌ارشد را از دانشگاه شاهد اخذ کرده و در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی برق نانوفوتونیک دانشگاه گنت بلژیک است.
 
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه،  روزنامه همشهری در آستانه روز دانشجو با این دانشجوی موفق درباره درخشش دانشجویان ایرانی در جهان و همچنین عواملی که در این موفقیت نقش دارند‌ در بلژیک گفت‌وگویی انجام داده است. او از سال‌های تحصیل در کنار کارهای فرهنگی در دانشگاه و همچنین راه‌های جلوگیری از فرار مغزها می‌گوید.
 
متن گفت وگو بدین شرح می باشد:
 
 
 
• مقطع کارشناسی را در دانشگاه سمنان و ارشد را در دانشگاه شاهد گذراندید. از این دو دانشگاه و همچنین رشته‌هایی که در آن تحصیل کردید برای ما بگویید و اینکه چه عاملی باعث انتخاب این رشته شد؟
به مهندسی برق علاقه داشتم. علاوه بر علاقه، جو غالب در بین کنکوری‌های ریاضی هم رقابت برای مهندسی برق بود. 25رشته اول را در انتخاب رشته کنکور، مهندسی برق زدم و دانشگاه سمنان انتخاب یازدهم بود که قبول شدم. 4سال تحصیل را در خوابگاه بودم و تقریبا هر دوماه یکبار به خانه می‌رفتم. جو مذهبی خوب و صمیمی در دانشگاه و خوابگاه حاکم بود. فکر می‌کنم مهم‌ترین عامل آن هم وجود هیئت «محبان‌روح‌الله» به همراه انجمن اسلامی «یادگاری رزمندگان دفاع‌مقدس» بود که روزگاری در دهه60 دانشجوی دانشگاه سمنان بودند. بسیج و نهاد و انجمن اسلامی به‌دلیل فهم و بصیرت مسئولین دانشگاه و اعضا در کنار هم فعالیت‌های سازنده‌ای داشتند. من هم توفیق داشتم در مراسم هیئت و انجمن و نهاد در آن 4سال شرکت کنم. در مقطع ارشد هم با توجه به اینکه دانشجوی ممتاز بودم می‌توانستم بدون کنکور در دانشگاه سمنان ادامه تحصیل بدهم که نشد. برای کنکور ارشد 3‌ماه وقت داشتم و خدا را شکر در دانشگاه شاهد قبول شدم. دانشگاه شاهد واقعا جو متفاوت و بسیار خوبی نسبت به بقیه دانشگاه‌ها داشت. در خوابگاه‌ها جو علمی بهتری حاکم بود. همین امر کمک می‌کرد که دانشجو برای هدف اصلی که تحصیل علم هست تمرکز کند. نزدیکی دانشگاه به مرقد حضرت امام (ره) و گلزار شهدا و اینکه برای رفتن به دانشگاه همیشه باید از این مسیر رد می‌شدیم، همیشه یک تذکر و تلنگری بود تا حواسم را جمع کنم که از کجا آمده‌ام و بدانم این آرامشی که برای تحصیل من و امثال من حاکم است به مدد فداکاری‌های امام و شهدا بوده است و من هم مدیون آنها هستم و باید روزی دینم را ادا کنم. در کل از نظر من دانشگاه شاهد به لحاظ فرهنگی و علمی یک دانشگاه نمونه است.

• تا قبل از اختراع لایه نازک نوردهنده پلاریزه برای استفاده در نمایشگرهای کریستال مایع، کار علمی یا اختراع دیگری هم داشتید؟
قبل از آمدن به خارج از کشور روی ال‌ای دی‌های ارگانیک کار می‌کردم. در دانشگاه گنت هم به‌صورت موازی روی 2 پروژه کار می‌کردم که زیاد هم به هم مرتبط نبودند ولی خدا را شکر از هر دو جواب‌های خیلی خوبی گرفتم و این توانمندی را پیدا کردم که فناوری ساخت را هم بتوانم در کشورم پیاده کنم. موارد کاربردی ساخته شده از قبیل پلارایزر لایه نازک انعطاف پذیر با ضخامت 6میکرون، فیلترهای نوری لایه نازک انعطاف‌پذیر با قابلیت کنترل باند نوری از ماورای بنفش تا مادون قرمز با ضخامت 8میکرون که کاربردهای خیلی متنوعی در صنایع مرتبط با فوتونیک دارند، 2دستاورد من در طول این مدت بود. ازجمله اینکه مثلا شرکت سامسونگ برای دوربین‌های سه‌بعدی خودش نیازمند یک شاتر سرعت بالا با قابلیت سوئیچ بین مادون قرمز و نور مرئی بود که توانستم براساس همین فیلترهای نوری قابل کنترل آن شاتر را بسازم و به‌عنوان اختراع بین‌المللی در آمریکا ثبت کنم که مقالات آن هم چاپ شده و در دسترس هست. برای ساخت لایه نازک نوردهنده پلاریزه هم چندین روش را پیاده کردم که آنها هم به جواب رسید و مقالاتش چاپ شد ولی آنکه به ساخت صنعتی نزدیک‌تر است همین مورد است که دومین اختراع من محسوب می‌شود.

 این اختراع بزرگ علمی چه دستاوردهایی دارد و چقدر برای ساخت آن زمان صرف کردید؟
میزان مصرف انرژی و صرفه‌جویی در آن یکی از دغدغه‌های آینده بشر، هم به لحاظ کمبود منابع، هم به لحاظ آلایندگی است. هنر کنترل یک نانو میله نیمه‌هادی در ابعاد نانومتری (5×5×50نانومتر) قابلیت‌های فراوانی را به ما می‌دهد. مهم‌ترین کاربردها ساخت یک نوردهنده پلارایز لایه نازک انعطاف‌پذیر برای استفاده در نمایشگرها- شیشه‌های هوشمند و سلول‌های خورشیدی است. خصوصا در نمایشگرها - با توجه به قابلیت تولید صنعتی روش ما و همچنین کاهش 40درصدی مصرف انرژی، می‌تواند تحول خوبی ایجاد کند. علاوه بر این، قدرت اختراع ما در کنترل جاگذاری و جهت‌گذاری نانو‌میله‌ها می‌تواند دریچه‌های جدیدی را نیز برای ما در حوزه‌های دیگر باز کند. با توجه به اینکه روش ما قابلیت پیاده‌سازی‌ صنعتی دارد، این فناوری در ایران نیز قابلیت اجرا خواهد داشت.

• در یک کنفرانس هم آن را ارائه دادید؟ درست است؟
بله، کنفرانس Eurodisplay یک کنفرانس بین‌المللی در حوزه کاربردی نمایشگرهاست که نه‌تنها محققان دانشگاهی و صنعتی رشته برق و فوتونیک بلکه محققان رشته‌های دیگر مثل شیمی و مواد و کامپیوتر در آن شرکت می‌کنند و آخرین تحقیقات و دستاوردهای خود را در زمینه نمایشگرها ارائه می‌کنند. در کنار این کنفرانس نیز نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای صنعت و دانشگاه برپا می‌شود. هر سال کمیته‌ای مشتمل بر 2 نفر از استادان دانشگاه و 2 نفر از صنایع از بین طرح‌های ارائه‌شده در کنفرانس، طرح برجسته علمی یا یک دستاورد تکنیکی مرتبط با حوزه نمایشگرها را انتخاب می‌کنند که خدا را شکر از بین تمامی طرح‌ها طرح من پذیرفته شد.
 
 • چطور شد برای ادامه تحصیل دانشگاه گنت بلژیک را انتخاب کردید؟
من بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستم. طبق قانون آن زمان برای کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس نمی‌توانستیم اقدام کنیم. برای استادان دانشگاه‌هایی که در رشته ما حرفی برای گفتن داشتند درخواست فرستاده بودم و از چند جا پذیرش داشتم که نهایتا تحصیل در دانشگاه گنت را انتخاب کردم. دانشگاه گنت، جزو 100دانشگاه برتر دنیاست و استاد من هم در این رشته صاحب‌نظر و مطرح است.

• برنامه آینده شما بعد از گرفتن دکتری چیست و آیا به فعالیت علمی در داخل ایران ادامه می‌دهید یا به پیشنهادهای خارج از کشور فکر می‌کنید؟
به لطف الهی در رشته نانوفوتونیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مشغول به خدمت خواهم شد. استاد خودم از من خواست تا برای تحصیل در مقطع فوق دکتری در بلژیک بمانم. بلافاصله بعد از کنفرانس یکی از استادان مطرح در این حوزه از انگلستان پیش من آمد و گفت هر موقع نیاز به‌کار داشتید فقط یک ایمیل به من بزنید. یکی از صاحبان صنایع آلمان هم از برنامه‌ام برای بعد از دکتری پرسید که من هم با افتخار گفتم در دانشگاه تهران و در کشورم مشغول به خدمت می‌شوم. حالا امیدوارم بتوانم خدمتی بکنم.
94-09-25-MASODI-02.jpg
 
• شما دبیری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور را برعهده داشتید. برخی تصور می‌کنند فعالیت در این انجمن‌هایا بسیج دانشجویی باعث دور شدن از درس و فعالیت‌های علمی می‌شود. به‌نظر شما می‌توان در هر دوجبهه موفق بود؟
مهم است که انسان بداند از کجاست، در کجاست و به سوی کجا در حرکت است. انسان به انجام وظیفه مکلف است. مسئله مهم این است که اولا انسان باید بداند که تکلیف‌محور و وظیفه‌محور باشد و دوما اینکه بداند تکلیف و وظیفه‌اش در زمان و مکانی که قرار دارد چیست. اگر انسان‌ها در امور نظم داشته باشند و وظیفه خودشان را بدانند هیچ تداخلی در کارها پیش نمی‌آید. من هرگز ندیدم یک دانشجو در طول 24ساعت 16ساعت درس بخواند. با یک برنامه‌ریزی منظم و با علم به اینکه نخستین وظیفه دانشجو در دانشگاه کسب علم و دانش است و با علم به اینکه دانشجو به‌عنوان قشر فرهیخته جامعه که علقه‌ای به قدرت و ثروت ندارد نمی‌تواند نسبت به انقلاب اسلامی و جامعه خودش و آینده کشورش بی‌تفاوت باشد. می‌تواند در عین کسب علم و دانش بقیه وظایف خود را انجام دهد. افراد زیادی داشتیم و داریم که ضمن انجام فعالیت‌های علمی، وظایف خود را هم در قبال انقلاب و جامعه انجام دادند و ثابت کردند که کار تشکیلاتی مزاحمتی برای کسب علم نیست. به‌نظرم دانشجویی که نسبت به جامعه خود بی‌تفاوت و بی‌مسئولیت باشد در آینده به درد جامعه نخواهد خورد و چه بسا مورد استفاده بیگانگان هم قرار بگیرد.

• غیراز تحصیل به‌کار دیگری هم مشغول هستید؟
بچه‌داری! گاهی از دختر کوچکم در خانه نگهداری می‌کنم. در اینجا دانشجوی دکتری حقوق کافی دریافت می‌کند و دغدغه مالی ندارد و می‌تواند با خیال راحت به تحقیق بپردازد و صد البته باید مثل یک کارمند از 9صبح تا 5بعدازظهر کار کند و سالی 35روز هم مرخصی دارد. به‌نظرم این سیستم باید در ایران هم پیاده شود تا هم جلوی فرار مغزها گرفته شود، هم بهره‌وری پروژه‌ها بالا برود.

• در ایران چگونه می‌توانیم در بحث علم و دستاوردهای آن به‌خودکفایی برسیم؟
به‌نظرم ما به لحاظ استعداد و نیروی نخبه کم نداریم. فقط باید سیستم تصمیم بگیرد سرمایه‌گذاری کند. باید مسئولان واقعا به این نتیجه برسند که «العلم‌سلطان». یکی از موارد خیلی ساده ولی مهم همین تأمین مالی دانشجوی دکتری است که اگر انجام شود مطمئنا جلوی فرار مغز‌ها را خواهد گرفت و بهره‌وری را بالا خواهد برد. با توجه به تجربه 5ساله در خارج از کشور و حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی و گپ و گفت با استادان می‌توانم به جرأت بگویم که در صورت تأمین امکانات حداقلی و آرامش فکری ما در همه علوم می‌توانیم دردنیا بهترین باشیم. این اعتماد به نفس در ما هست فقط باید در مسئولان هم ایجاد بشود که می‌توانیم. مسئولان باید سرمایه‌گذاری کنند. برای مثال اکنون دوستان من بعد از گذراندن دوره دکتری و پسادکتری در دانشگاه استنفورد با اینکه خیلی تلاش کردند نتوانستند در ایران جذب بشوند و اکنون در بخش تحقیقات موتور تویوتا در بروکسل کار می‌کنند.
• فکر می‌کنید علم و دانش اکنون در جامعه ایرانی به جایگاه خودش دست یافته است؟
متأسفانه در جامعه ما بیشتر خانواده‌ها مدرک‌گرا شده‌اند و بیشتر برایشان مهم شده که فرزندشان در دانشگاه نزدیک محل زندگی‌شان و در یک رشته خوب قبول شود. حالا بعد چه پیش می‌آید یا به چه قیمتی مهم نیست. کسی به علم اهمیت نمی‌دهد. متأسفانه در مهمانی‌ها راجع به سیاست یا بازار و اقتصاد یا ورزش و فوتبال صحبت می‌کنند. البته صدا و سیما و رسانه‌ها سهم زیادی در این فرهنگسازی‌ دارند. باید اهمیت علم در خانواده‌ها نهادینه شود و خانواده نخستین و مهم‌ترین نقش را در این ارتباط دارد.

• ایرانیان در جهان
در بلژیک استادان پروژه‌های صنعتی زیادی در دست و نیاز به جذب دانشجویان نخبه دارند. در کشور خودشان هم دانشجویان باسواد به اندازه کافی ندارند و اعتراف می‌کنند که در ایران دانشجو با سواد زیاد است. به همین‌خاطر تمایل زیادی دارند که آنها را جذب کنند. نگاه مردم و دانشجویان در اروپا هم بیشتر متاثر از فضای رسانه‌های حاکم هست مگر اینکه از نزدیک با دانشجویان ایرانی در ارتباط باشند و با توضیحات ما از آن فضای تخیلی خارج بشوند. متأسفانه هنوز اینجا یکسری فکر می‌کنند که ما در ایران با حیوانات چهارپا سفر می‌کنیم. برخی هم که ایران را با کشورهای عربی اشتباه می‌گیرند و از اینکه خانم‌ها در ایران نمی‌توانند رانندگی کنند و رأی بدهند ناراحتند! در بلژیک بلافاصله بعد از ثبت اختراع توسط دانشگاه، استادم وارد مذاکره با یکی از شرکت‌های ساخت تلویزیون شد که اکنون در جریان هست. در ایران هم که فکر نمی‌کنم هنوز کسی در جریان باشد. مشکل اینجاست که شبکه‌ای برای اطلاع‌رسانی این امور وجود ندارد یا اینکه من اطلاع ندارم. البته برای حضور در نمایشگاه فن بازار که در محل دائمی نمایشگاه‌ها از تاریخ 23تا 26آذر برگزار می‌شود اقدام کرده‌ام.
• یک معرفی خودمانی
یک ایرانی مسلمان هستم و هر زمان یک ایرانی یا یک مسلمان در دنیا افتخار می‌آفریند از صمیم قلب خوشحال می‌شوم و فکر می‌کنم همه مردم ایران همین گونه باشند. مهم این است که من یک ایرانی مسلمان هستم. سال 1361به دنیا آمدم و 4خواهر و یک برادر دارم. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در خمینی‌شهر، کارشناسی مهندسی برق را در دانشگاه سمنان، کارشناسی ارشد را در دانشگاه شاهد و مقطع دکتری را در دانشگاه گنت بلژیک در رشته مهندسی برق گرایش نانوفوتونیک تحصیل کردم. 2 سال اول با بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کردم و سال‌های بعد را با بورس دانشگاه گنت بلژیک ادامه تحصیل دادم. خیلی‌ها از من می‌پرسند که دوران تحصیل چه امکاناتی در اختیارم بود و در پاسخ به همه آنها گفته‌ام که هیچ وقت در مدارس غیرانتفاعی و کلاس خصوصی و کنکور درس نخواندم و همیشه یاد گرفتم که با همین امکانات اندکی که در اختیارم بود بهترین استفاده را ببرم. اکنون صاحب دو فرزند دختر هستم که از این بابت خدا را شکر می‌کنم.
 
 
 
 
 
انتهای گفت و گو/*

 
چاپ خبر