پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
 
 

 دانشگاه شاهد

 
خطای وب پارت:استثنای استعمال نشده بوسیله روش اجرایی بسته رمزی وصولی در دامنه کاربردی موثق جزئی قرارداده شده است: فایل پیدا نشد.

جزئیات خطا:
[SPUserCodeSolutionExecutionFailedException: استثنای استعمال نشده بوسیله روش اجرایی بسته رمزی وصولی در دامنه کاربردی موثق جزئی قرارداده شده است: فایل پیدا نشد.]
 
 Server stack trace:
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeApplicationHostAppDomainRef.Execute(Type userCodeWrapperType, SPUserCodeCachedAssemblyGroup userAssemblyGroup, Guid siteCollectionId, Byte[] binaryUserCodeToken, Byte[] proxyOperationToken, SPUserCodeExecutionContext executionContext, Boolean shouldUsageLog, Int32 currentProcessId)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeApplicationHostAppDomainRef.Execute(Type userCodeWrapperType, SPUserCodeCachedAssemblyGroup userAssemblyGroup, Guid siteCollectionId, Byte[] binaryUserCodeToken, Byte[] proxyOperationToken, SPUserCodeExecutionContext executionContext, Boolean shouldUsageLog, Int32 currentProcessId)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeAppDomain.Execute(Type userCodeWrapperType, SPUserCodeCachedAssemblyGroup userAssemblyGroup, Guid siteCollectionId, Byte[] binaryUserCodeToken, Byte[] proxyOperationToken, SPUserCodeExecutionContext executionContext, Boolean shouldUsageLog, Int32 currentProcessId)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWorkerProcessProxyForShim.ExecuteInternal(Type userCodeWrapperType, SPUserCodeCachedAssemblyGroup userAssemblyGroup, Guid siteCollectionId, Byte[] binaryUserCodeToken, Byte[] proxyOperationToken, SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWorkerProcessProxy.Execute(Type userCodeWrapperType, SPUserCodeCachedAssemblyGroup userAssemblyGroup, Guid siteCollectionId, Byte[] binaryUserCodeToken, Byte[] proxyOperationToken, SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
 
 Exception rethrown at [0]:
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWorkerProcess.ExecuteDelegate.EndInvoke(IAsyncResult result)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWorkerProcess.Execute(Type userCodeWrapperType, SPUserCodeCachedAssemblyGroup userAssemblyGroup, Guid siteCollectionId, SPUserToken userToken, String currentAffinity, SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodePoolableProcessConnection.Execute(Type userCodeWrapperType, SPUserCodeCachedAssemblyGroup userAssemblyGroup, Guid siteCollectionId, SPUserToken userToken, String affinity, SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeExecutionHost.Execute(Type userCodeWrapperType, Guid siteCollectionId, SPUserToken userToken, String affinity, SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
 
 Exception rethrown at [1]:
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.ISPUserCodeExecutionHostProxy.Execute(Type userCodeWrapperType, Guid siteCollectionId, SPUserToken userToken, String affinityBucketName, SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeExecutionManager.Execute(Type userCodeWrapperType, SPSite site, SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWebPartRemoteExecutionHelper.<>c__DisplayClassa.b__9()
  at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWebPartRemoteExecutionHelper.ExecuteRequestInSandBox(HttpContext context, SPWeb web, SPWebPartManager manager, SPUserCodeWebPart userCodeWebPart)

[TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.]
 
 Server stack trace:
  at System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
  at System.Activator.CreateInstance(Type type, Object[] args, Object[] activationAttributes)
  at Microsoft.SharePoint.SPSite.__CreateInstance_SPSite(Boolean forStaticMethod, Object[] constructorParameters)
  at Microsoft.SharePoint.SPSite.SPSite__Factory(String requestUrl)
  at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(String requestUrl)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWebPartWrapper.EnsureSiteAndWeb()
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWebPartWrapper.get_Web()
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeWebPartWrapper.Execute(SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeApplicationHostAppDomainRef.ExecuteWrapper(SPUserCodeWrapper wrapper, SPUserCodeExecutionContext executionContext)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.AsyncProcessMessage(IMessage msg, IMessageSink replySink)
 
 Exception rethrown at [0]:
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.EndInvokeHelper(Message reqMsg, Boolean bProxyCase)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RemotingProxy.Invoke(Object NotUsed, MessageData& msgData)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeApplicationHostAppDomainRef.CodeToExecuteWrapper.EndInvoke(IAsyncResult result)
  at Microsoft.SharePoint.UserCode.SPUserCodeApplicationHostAppDomainRef.Execute(Type userCodeWrapperType, SPUserCodeCachedAssemblyGroup userAssemblyGroup, Guid siteCollectionId, Byte[] binaryUserCodeToken, Byte[] proxyOperationToken, SPUserCodeExecutionContext executionContext, Boolean shouldUsageLog, Int32 currentProcessId)

[TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.]
 
 Server stack trace:
  at System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
  at System.Runtime.Remoting.Activation.LocalActivator.Activate(IConstructionCallMessage ctorMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Activation.ActivationListener.Activate(IConstructionCallMessage ctorMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
 
 Exception rethrown at [0]:
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at System.Runtime.Remoting.Activation.IActivator.Activate(IConstructionCallMessage msg)
  at System.Runtime.Remoting.Activation.LocalActivator.DoRemoteActivation(IConstructionCallMessage ctorMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Activation.AppDomainLevelActivator.Activate(IConstructionCallMessage ctorMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Messaging.ClientContextTerminatorSink.SyncProcessMessage(IMessage reqMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Activation.ActivationServices.Activate(RemotingProxy remProxy, IConstructionCallMessage ctorMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RemotingProxy.InternalActivate(IConstructionCallMessage ctorMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RemotingProxy.Invoke(IMessage reqMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Microsoft.SharePoint.SPSite_SubsetProxy..ctor(String requestUrl)

[FileNotFoundException: برنامه وب در آدرس http://web.shahed.ac.ir/ پیدا نشد. بررسی کنید که آدرس URL صحیح وارد شده است. اگر این آدرس URL برای محتوای موجود تعیین شده است ممکن است لازم باشد که مدیر سیستم آدرس URL درخواست را با این برنامه مرتبط نماید.]
  at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(SPFarm farm, Uri requestUri, Boolean contextSite, SPUserToken userToken)
  at Microsoft.SharePoint.SPSite..ctor(String requestUrl)
  at Microsoft.SharePoint.SPSite_SubsetProxy.SPSite__Factory(String requestUrl)
 

 اطلاعات تماس

 
​آدرس: ​​
 تهران - ابتدای آزاد راه تهران قم - روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) - دانشگاه شاهد 
​تلفن های تماس:  51210 - 55228800
​آدرس ایمیل : info [@] shahed.ac.ir
​​ ​کد پستی: 33191​18651
 


​​ ​روابط عمومی​​
تلفن : 51213560 - 51213565
​تلفکس: 51213564
​ایمیل: publicrelation@shahed.ac.ir