پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات در سامانه پژوهشی

اطلاعات استاد
شرح
تاریخ فعالیت
نام سایر همکاران
مشاهده
زکريا واعظييک مدل چند قله اي براي شبيه سازي حرکات زمين بر اساس خصوصيات حوزه زماني -- A Multi-Peak Evolutionary Model for Stochastic Simulation of Ground Motions Based on Time Domain Features 2019/03/12لینک
سيدحميد حاج سيدجوادي -- Preventing Sybil Attacks in P2P File Sharing Networks Based on the Evolutionary Game Model2019/01/25لینک
حميدرضا نويدي قاضياني -- Preventing Sybil Attacks in P2P File Sharing Networks Based on the Evolutionary Game Model2019/01/25لینک
محمدرضا سعيديانبساط حرارتي وابسته به دماي گرافن -- Temperature-dependent thermal expansion of graphene2018/12/15لینک
سيدحميد حاج سيدجواديService composition approaches in IoT: A systematic review -- Service composition approaches in IoT: A systematic review2018/10/16لینک
حسين زمانيهاتحليل چيستي و حقيقت بدن مثالي و نقش ان در تبيين رابطه نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا -- Analysis of the Reality of Imaginal Body and its role in the explanation of the relationship between soul and body in Mulla Sadras philosophy2018/09/26لینک
عباس کشاورز شکريزمينه هاي ساختاري و کارگزاري نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي ايران -- stuctural and agency backgrounds of oil nationalization movement and islamic revolution of iran2018/09/22لینک
محمد پويان بهبود کيفيت تشخيص SSVEP در سيستم BCI با استفاده از اناليز بهينه شده OSSA -- Improving the performance of the SSVEP-based BCI system using optimized singular spectrum analysis (OSSA)2018/09/15لینک
علي مطيع نصرابادي بهبود کيفيت تشخيص SSVEP در سيستم BCI با استفاده از اناليز بهينه شده OSSA -- Improving the performance of the SSVEP-based BCI system using optimized singular spectrum analysis (OSSA)2018/09/15لینک
حشمت اميديPlant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana Bertoni -- Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana Bertoni2018/09/15لینک
سيدلطيف موسوي گرگري -- Biodiesel production from microalgae oil by lipase from Pseudomonas aeruginosa displayed on yeast cell surface2018/09/15لینک
محمدعلي دوستارييک روش پياده سازي امن RSA با پيچيدگي کم و مقاوم به حملات DPA دو تکه اگاه از توان جديد براي ادوات متصله در بستر اينترنت اشيا -- A New, Low-Complexity and DPA-Resistant Two-folded Power-Aware RSA Security Schema Implementation for IoT-Connected devices2018/09/12لینک
محمدباقر غزنوي قوشچييک روش پياده سازي امن RSA با پيچيدگي کم و مقاوم به حملات DPA دو تکه اگاه از توان جديد براي ادوات متصله در بستر اينترنت اشيا -- A New, Low-Complexity and DPA-Resistant Two-folded Power-Aware RSA Security Schema Implementation for IoT-Connected devices2018/09/12لینک
مصطفي رشيدي طغرالجرديمدلسازي ابعاد و مولفه‌هاي قدرت علمي جمهوري اسلامي بر اساس انديشه¬هاي مقام معظم رهبري -- Modelling aspects and elements of I.R.Iran Scientific Power based on Supreme leader’s Thoughts2018/09/10لینک
علي حسن نيامطالعه تحليلي سير پژوهش هاي غربي در حديث اماميه -- Analytical Study of THe Trend of Western Researches of Imami Hadith 2018/09/08لینک
امير حسين اميري -- Phase I Monitoring and Change Point Estimation of Autocorrelated Poisson Regression Profiles2018/09/07لینک
ناهيد رژهPsychometric properties the Iranian version of Older People’s Quality Of Life questionnaire (OPQOL) -- Psychometric properties the Iranian version of Older People’s Quality Of Life questionnaire (OPQOL)2018/09/06لینک
مجيده هروي کريمويPsychometric properties the Iranian version of Older People’s Quality Of Life questionnaire (OPQOL) -- Psychometric properties the Iranian version of Older People’s Quality Of Life questionnaire (OPQOL)2018/09/06لینک
هادي اسديانابچوريشن و تاثيران بر نتايج درمان -- Obturation and its impact on treatment outcome2018/09/06لینک
محمدحسين فتوکيانبررسي مقايسهاي اثر اسيد سولفوريک 85 درصد و محلولپاشي دوپينيکس بر عملکرد ذرت در منطقه ورامين -- Comparative study of the effect of 85 Sulfuric acid and Dipinix spraying2018/09/04لینک
مجيد اميني دهقيتاثير تنش خشکي (کشت ديم) روي فعاليت انزيمي انتي اکسيدان در ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس -- The effect of drought stress (rainfed cultivation) on enzyme activity of the antioxidant in2018/09/04لینک
محمدحسين فتوکيانتاثير تنش خشکي (کشت ديم) روي فعاليت انزيمي انتي اکسيدان در ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس -- The effect of drought stress (rainfed cultivation) on enzyme activity of the antioxidant in2018/09/04لینک
مجيد اميني دهقيتاثير تنش خشکي بر فعاليت پرولين و ميزان کلروفيل در ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس -- Effect of drought stress on proline activity and chlorophyll content in the advanced genotypes of2018/09/04لینک
محمدحسين فتوکيانتاثير تنش خشکي بر فعاليت پرولين و ميزان کلروفيل در ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس -- Effect of drought stress on proline activity and chlorophyll content in the advanced genotypes of2018/09/04لینک
مجيد اميني دهقيمقايسه عملکرد و برخي خصوصيات زراعي يونجه در کشت مخلوط با رازيانه تحت تاثير کودهاي زيستي -- EVALUATION OF FORAGE YIELD AND SOME CHARACTERISTICS OF ALFALFA IN2018/09/04لینک
محمدحسين فتوکيانمقايسه عملکرد و برخي خصوصيات زراعي يونجه در کشت مخلوط با رازيانه تحت تاثير کودهاي زيستي -- EVALUATION OF FORAGE YIELD AND SOME CHARACTERISTICS OF ALFALFA IN2018/09/04لینک
سعيده ملکي درمنکي فراهانيبررسي مقاومت به سرما در بذرهاي پرايم شده برنج رقم شيرودي -- Evaluation of cold tolerance in primed seeds of rice cv Shiroodi2018/09/04لینک
محمدحسين فتوکيانارزيابي تحمل به علف هرز ژنوتيپهاي مختلف جو .)Hordeum vulgare L ( در شرايط کم نهاده -- Evaluation of weed tolerance of different genotypes of barely (Hordeum vulgare) under a lowinput conditions2018/09/04لینک
سعيده ملکي درمنکي فراهانيارزيابي تحمل به علف هرز ژنوتيپهاي مختلف جو .)Hordeum vulgare L ( در شرايط کم نهاده -- Evaluation of weed tolerance of different genotypes of barely (Hordeum vulgare) under a lowinput conditions2018/09/04لینک
سعيده ملکي درمنکي فراهانيتاثير بازدارنده نيتريفيکاسيون برعملکرد ارقام مختلف جو در شرايط کم ابياري درجنوب تهران -- The effect of nitrification inhibitor on the performance of different barley varieties under deficit irrigation conditions in south of Tehran2018/09/04لینک
سعيده ملکي درمنکي فراهانيتاثير قارچ ميکوريزا و مويان بر پروتيين خام و عملکرد علوفه ذرت علوفه اي (Zea mays L) در شرايط کم ابياري -- Effect of mycorrhizal and surfactant on crude protein and forage yield of corn (Zea mays L.) under limited irrigation condition2018/09/04لینک
کيومرث نظري مقدم ارگونومي در مطب -- Ergonomy in clinical prstice2018/09/04لینک
کيومرث نظري مقدم درد قبل از درمان اندو: تشخيص صحيح -- PAIN BEFORE ENDODONTIC TREATMENT: CORRECT DIAGNOSIS 2018/09/04لینک
مجيد اميني دهقيبررسي ارتباط برخي صفات کمي و کيفي موثر بر عملکرد کنجد تحت تاثير نيتروژن،پتاسيم و تنش خشکي -- Investigation of Relationship between Some Quantitative and Qualitative CharacteristicsAffecting Sesame Yield under Nitrogen, Potassium and Drought Stress2018/09/01لینک
امير حسين اميري -- Evaluating the effect of measurement errors on the performance of the variable sampling intervals Hotellings T2 control charts2018/09/01لینک
مهدي بشيري -- Optimization of Multi-response Problems with Continuous Functional Responses by Considering Dispersion Effects2018/09/01لینک
امير حسين اميري -- Optimization of Multi-response Problems with Continuous Functional Responses by Considering Dispersion Effects2018/09/01لینک
رزا حق گوبررسي مقايسه اي تاثير نانوهيدروکسي اپاتيت و پوسته تخم مرغ بر ضايعات اروزيو ميناي دندان دايميمتعاقب برخورد با نوشابه -- A Comparative Study of the Effect of Nanohydroxyapatite and Eggshell on Erosive Lesions of the Enamel of Permanent Teeth Following Soft Drink Exposure: A Randomized Clinical Trial2018/09/01لینک
عليرضا عسکريان زادهبررسي جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana به فنيل استالدهيد، اسيداستيک و اسانس گل¬محمدي در شرايط ازمايشگاه -- Attraction of Paranthrene diaphana (Lep.: Sesiidae) to essential oil of damask rose, phenyl acetaldehyde and acetic acid in laboratory conditions2018/08/27لینک
سيدعبدالله هاشمي باباحيدريبررسي جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana به فنيل استالدهيد، اسيداستيک و اسانس گل¬محمدي در شرايط ازمايشگاه -- Attraction of Paranthrene diaphana (Lep.: Sesiidae) to essential oil of damask rose, phenyl acetaldehyde and acetic acid in laboratory conditions2018/08/27لینک
عليرضا عسکريان زادهشناسايي ترکيبات فرار بيد مجنون، Salix babylonica و بررسي عکس¬العمل شب¬پره زنبورمانند Paranthrene diaphana به برخي ترکيبات -- Identification of weeping willow volatiles compounds and reaction of the clearwing moth, Paranthrene diaphana (Lep.: Sesiidae) to some compounds2018/08/27لینک
حبيب عباسي پورشوشترياثر رژيم غذايي حاوي گرده گياهان مختلف بر برخي فراسنجه هاي زيستي زنبور پارازيتوييد در شرايط ازمايشگاهي -- Effect of feeding diets contaning pollen of different plants on the biological parantrrene of parasitoid wasp Habrobracon hebetor Say in laboratory condition2018/08/27لینک
عليرضا عسکريان زادهاثر رژيم غذايي حاوي گرده گياهان مختلف بر برخي فراسنجه هاي زيستي زنبور پارازيتوييد در شرايط ازمايشگاهي -- Effect of feeding diets contaning pollen of different plants on the biological parantrrene of parasitoid wasp Habrobracon hebetor Say in laboratory condition2018/08/27لینک
حبيب عباسي پورشوشتريتاثير برخي از کنه¬کش¬هاي جديد بر کنه‌‌ي شکارگر Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) در باغ¬هاي مرکبات -- Effect of some new acaricides on the predator mite, Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) in the citrus orchards2018/08/27لینک
حبيب عباسي پورشوشتريتاثير برخي از ارقام مهم توت¬فرنگي بر پارامترهاي زيستي کنه‌‌ي تارتن دولکه‌اي، Tetranychus urticae Koch در شرايط ازمايشگاهي -- The effect of some important strawberry varieties on biological parameters of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch in the laboratory conditions2018/08/27لینک
حبيب عباسي پورشوشتريبررسي تغييرات جمعيت شب‌‌پره ساقه¬خوار اروپايي ذرت، Ostrinia nubilalis Hünber با استفاده تله فرموني در مزارع برنج شهرستان ساري -- Study of population fluctuations of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hünber by using Pheromone trap in Sari rice farms2018/08/27لینک
حبيب عباسي پورشوشتريمقايسه کارايي برخي حشره¬کش¬ها روي پسيل معمولي، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer و برخي خصوصيات باغباني درختان پسته در کاشان -- Comparison of efficiency of some insecticides on the common psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer and some horticultural characteristics of the pistachio trees in Kashan2018/08/27لینک
جابر كريميمقايسه کارايي برخي حشره¬کش¬ها روي پسيل معمولي، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer و برخي خصوصيات باغباني درختان پسته در کاشان -- Comparison of efficiency of some insecticides on the common psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer and some horticultural characteristics of the pistachio trees in Kashan2018/08/27لینک
رسول محمدجعفرينقد و بررسي ديدگاه عَزيزه هِبري در تفسير ضَرْب زن در ايه 34 سوره نسا -- Critical investigation of the Azizah Hibris view in the interpretation of the hitting of the woman in the verse 34 in chapter Nisa2018/08/26لینک
محمود صيدينقد و بررسي ديدگاه عَزيزه هِبري در تفسير ضَرْب زن در ايه 34 سوره نسا -- Critical investigation of the Azizah Hibris view in the interpretation of the hitting of the woman in the verse 34 in chapter Nisa2018/08/26لینک
1 - 50 Next Last Page