پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 

مشاهده کلیه شماره تلفن های  لینک

 

 دفتر معاونت پژوهش و فناوری

 

​دفتر :           51215105

                    51215106

حسابداری:   51215119

کارپرداز :       51215120

فکس:          51215107

 

 

 دفتر پژوهش های کاربردی

 

​دفتر:             51215109

فکس:           51215111

 

 

 مرکز چاپ و نشر

 

​دفتر:              3-51215122

کارشناسان:   30-51215125

انتشارات:     51212284


فکس:          51215124

 

 

 

 

 

 دفتر مطالعات و تحقیقات

 

​دفتر :              51215113

کارشناسان:     51215114

                       51215116

                       51215117

فکس :            51215115

 

 

 دفتر امور مراکز تحقیقاتی

 

​دفتر:               66495232-4

فکس:             66498482

 

 

 کتابخانه مرکزی

 

​دفتر :                  51214110

فکس:                 51214111

معاونت:              51214118

کارشناسان:        51214115

                          51214116

                          51214117

                          51214119

                          51214120

                          51214121